Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1 Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 1 trang 9, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng \(\frac{5}{{12}}\).

Trả lời:

Bài 2 trang 9, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc các phân số sau:

a) \(\frac{{ - 13}}{3}\);      b) \(\frac{{ - 25}}{6}\)     c) \(\frac{0}{5}\);     d) \(\frac{{ - 52}}{5}\).

Trả lời:

\(\frac{{ - 13}}{3}\): Mười ba phần trừ ba

\(\frac{{ - 25}}{6}\): Trừ hai mươi lăm phần 6

\(\frac{0}{5}\): Không phần năm

\(\frac{{ - 52}}{5}\): Trừ năm mươi hai phần năm.

Bài 3 trang 9, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Trả lời:

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ nhất bơm được trong 1 giờ là: \(\frac{1}{3}\)

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ hai bơm được trong 1 giờ là: \(\frac{{ - 1}}{5}\).

Bài 4 trang 9, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) \(\frac{{ - 12}}{{16}}\) và \(\frac{6}{{ - 8}}\)

b) \(\frac{{ - 17}}{{76}}\) và \(\frac{{33}}{{88}}\).

Trả lời:

Trong các cặp phân số trên, cặp phân số \(\frac{{ - 12}}{{16}}\) và \(\frac{6}{{ - 8}}\) bằng nhau, vì: \(\left( { - 12} \right).\left( { - 8} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}16.6\)

Bài 5 trang 9, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:

a) 2    b) -5    c) 0

Trả lời:

a)\(\frac{2}{1}\)    b) \(\frac{{ - 5}}{1}\)     c) \(\frac{0}{1}\).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác