Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53, bài 5, 6 trang 54 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tính huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Phương pháp:

Thưởng/ tăng: Số dương

Bớt/ hạ/ giảm: Số âm

Lời giải: 

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu là: +5.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật là: - 2.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả là: +1.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém là: - 2.

Bài 2 trang 53 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Các phát biểu sau đúng hay sai?

 
 
 
 
Phương pháp:

- Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

- Nếu một số là số tự nhiên hoặc số nguyên âm hoặc số 0 thì số đó là số nguyên.

- Số nguyên âm không phải là số tự nhiên.

Lời giải:
 

a) 9 là số tự nhiên nên 9 thuộc N. Do đó 9 thuộc N là đúng.

b) – 6 là số nguyên âm nên – 6 không thuộc N. Do đó -6 thuộc N là phát biểu sai.

c) – 3 là số nguyên âm nên – 3 thuộc Z. Do đó -3 thuộc Z là phát biểu đúng.

d) 0 là số nguyên nên 0 thuộc Z. Do đó 0 thuộc Z là phát biểu đúng.

e) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z. Do đó 5 thuộc Z là phát biểu đúng.

f) 20 là số tự nhiên nên 20 thuộc N. Do đó 20 thuộc N là phát biểu đúng.

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.

Phương pháp:

- Số bên phải số 0 là số nguyên dương, không mang dấu “\( - \)”.

- Số bên trái số 0 là số nguyên âm, mang dấu “\( - \)”.

- Kiểm tra ô trống cách số 0 bao nhiêu đơn vị để xác định giá trị của số đó.

Lời giải: 

a) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là 1.

b) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là – 3. 

c) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điền vào ô trống là 0.

d) Quan sát trục số, số nguyên thích hợp cần điển vào ô trống là – 8.

Bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5;       -4;           0;           - 7;           - 8;           

2;           3;           9;           - 9.

Phương pháp:

Phân loại số nguyên dương, số nguyên âm và số 0.

Đếm số đơn vị cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị.

Số nguyên dương ta ghi các số bên phải số 0, số nguyên âm ta ghi số bên trái số âm.

Lời giải:

Ta vẽ được trục số biểu diễn các số nguyên đã cho như sau:

Các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I lần lượt biểu diễn cho các số nguyên +5; -4; 0; -7; -8; 2; 3; 9; -9.

Bài 5 trang 54 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Phương pháp:

- Vẽ đường thẳng nằm ngang có mũi tên bên phải, đánh dấu các điểm cách đều nhau, chọn điểm trên đường thẳng làm điểm 0, từ điểm 0 lấy các điểm cách đều 0 hai đơn vị.

Lời giải:

Trục số biểu diễn hai điểm A, B đều cách điểm 0 hai đơn vị.

A biểu diễn cho số 2; điểm B biểu diễn cho số -2.

Bài 6 trang 54 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số đối của các số nguyên sau: \( - 5; - 10;4; - 4;0; - 100;2021\)

Phương pháp:

+ Số đối của a là -a

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

Lời giải: 

Số đối của – 5 là 5.

Số đối của – 10 là 10.

Số đối của 4 là -4.

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của – 100 là 100.

Số đối của 2 021 là – 2021.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác