Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập sinh học 12, Sinh lớp 12 - Để học tốt sinh học 12

Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập trang 10 bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN SGK Sinh học 12. Câu 1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập trang 10 bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN SGK Sinh học 12. Câu 4: Mã di truyền có các đặc điểm gì ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập trang 14 bài 2 phiên mã và dịch mã SGK Sinh học 12. Câu 1: Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 18 bài 3 điều hòa hoạt động gen SGK Sinh 12. Câu 1: Thế nào là điều hoà hoạt động gen?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 22 bài 4 đột biến gen SGK Sinh 12. Câu 1: Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 Sách giáo khoa Sinh 12

  Giải bài tập trang 26 bài 5 nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Sách giáo khoa Sinh 12. Câu 1: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 30 bài 6 đột biến số lượng nhiễm sắc thể SGK Sinh 12. Câu 1: Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36, 37 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 36, 37 bài 8 quy luật Menden: quy luật phân li SGK Sinh 12. Câu 1: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 41 bài 9 quy luật Menden: quy luật phân li độc lập SGK Sinh 12. Câu 1: Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 45 bài 10 tương tác gen và tác động đa hiệu của gen SGK Sinh 12. Câu 1: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 49 bài 11 liên kết gen và hoán vị gen SGK Sinh 12. Câu 1: Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53, 54 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập trang 53, 54 bài 12 di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân SGK Sinh học 12. Câu 1: Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

  Giải bài tập Trang 58 bài 13 ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen SGK Sinh 12. Câu 1: Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 64 bài 15 bài tập chương I và chương II SGK Sinh 12. Câu 1: Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5....

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 64, 65 bài 15 bài tập chương I và chương II SGK Sinh 12. Câu 4: Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro......

 • Giải bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 65, 66 bài 15 bài tập chương I và chương II SGK Sinh 12. Câu 7: Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 66 bài 15 bài tập chương I và chương II SGK Sinh 12. Câu 1: Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh...

 • Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 67 bài 15 bài tập chương I và chương II SGK Sinh 12. Câu 4: Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 70 bài 16 cấu trúc di truyền của quần thể SGK Sinh 12. Câu 1: Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 73, 74 bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) SGK Sinh 12. Câu 1: Quần thể là gì?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 78 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 78 bài 18 chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp SGK Sinh 12. Câu 1: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 82 bài 19 tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào SGK Sinh 12. Câu 1: Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). ...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 86 bài 20 tạo giống mới nhờ công nghệ gen SGK Sinh 12. Câu 1: Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 91 bài 21 di truyền y học SGK Sinh 12. Câu 1: Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 96 bài 22 bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học SGK Sinh 12. Câu 1: Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào? ...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 102 bài 23 ôn tập phần di truyền học SGK Sinh 12. Câu 1: Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh họa quá trình di truyền ở mức độ phân tử...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 102 bài 23 ôn tập phần di truyền học SGK Sinh 12. Câu 4: Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo...

 • Giải bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12

  Giải bài tập trang 102 bài 23 ôn tập phần di truyền học SGK Sinh 12. Câu 7: Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?...

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC