Trang chủ

Giải bài tập Toán 12, Toán 12 đầy đủ giải tích và hình học

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải bài tập Toán 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 9, 10 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 9, 10 bài 1 sự đồng biến, nghịch biến của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:...

 • Giải bài 4, 5 trang 10 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 10 bài 1 sự đồng biến, nghịch biến của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Chứng minh rằng...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 18 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 18 bài 2 cực trị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 18 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 18 bài 2 cực trị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số, hàm số sau luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 23, 24 SGK Giải tích 12

  Giải bải tập trang 23, 24 bài 3 giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:...

 • Giải bài 4, 5 trang 24 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 24 bài 3 giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau...

 • Giải bài 1, 2 trang 30 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 30 bài 4 đường tiệm cận SGK Giải tích 12. Câu 1: Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 43 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:...

 • Giải bài 7, 8, 9 trang 44 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 44 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m 1...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 44 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 44 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 4: Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 45 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:...

 • Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 45, 46 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 45, 46 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1...

 • Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 46, 47 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 46, 47 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 9: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

 • Giải bài tập trắc nghiệm trang 47 SGK Giải tích 12

  Giải bài tập trang 47 ôn tập chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Số điểm cực trị của hàm số là:...

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC - TOÁN 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12