Trang chủ

Để học tốt Sách bài tập (SBT) Hóa 12, Giải Sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 12

CHƯƠNG I. ESTE- LIPIT

CHƯƠNG II. CACBOHIDRAT

CHƯƠNG III. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG VII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

CHƯƠNG VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG IX: HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIEN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MỒI TRƯỜNG