Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.6; 8.7; 8.8; 8.9 trang 50 sách giáo khóa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 33 điểm nằm giữa hai điểm, tia

Bài 8.6 trang 50, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D 

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Trả lời:

1. Đúng (điểm B nằm giữa A và D).

2. Đúng (A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D)

3. Sai vì điểm A và B nằm cùng phía so với điểm D.

4. Đúng

Bài 8.7 trang 50, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát hình 8.22 và cho biết

a. Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b. Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c. Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Trả lời:

a. Có tất cả 12 tia đó là: Ax,AB,AC,Ay,Bx,BA,BC,By,Cx,CA,CB,Cy.

b. Điểm B nằm trên tia: Bx,BA,Cx,CA,CB,AB,AC,Ay,BC,By.

Các tia đối của:

Bx là BC,By

BA là BC,By

Cx là Cy

CA là Cy

CB là  Cy

AB là Ax

AC là Ax 

Ay là  Ax

BC là BA,Bx

By là BA,Bx

c. Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Bài 8.8 trang 50, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Trả lời:

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.9 trang 50, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Kẻ các đường thẳng AB, BC, CA.

a) Viết các tia chứa A và B, chứa B và C, chứa C và A.

b) Tìm trong các tia ở câu a các tia có điểm chung nhưng điểm đó không là gốc của các tia đó.

Trả lời:

a. Các tia đó là : AB,AC,BA,BC,CA,CB

b. Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là : AB và CB ; BA  và CA; AC và BC.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác