Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Giải bài tập 1, 2 trang 118 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Hoạt động Thực hành trải nghiệm - Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra

Bài 1 trang 118 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Một bạn vẽ trong GeoGebra như sau: Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A.

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm B.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A.

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất →

Nháy chuột vào đường tròn thứ hai, ta được điểm C, D.

- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CB, BD, DA.

- Giữ phím Ctrl → Chọn cả hai đường tròn → Nháy nút phải chuột, chọn Hiển thị đối tượng.

Hỏi hình còn lại trên Vùng làm việc là hình gì?

Lời giải:

Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A.

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm B.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A.

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất → Nháy

chuột vào đường tròn thứ hai, ta được điểm C, D.

- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CB, BD, DA.

Ta được hình:

- Giữ phím Ctrl → Chọn cả hai đường tròn → Nháy nút phải chuột, chọn Hiển thị đối tượng.

Ta được hình còn lại trên vùng hiển thị là:

Bài 2 trang 118 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra

Lời giải:

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm F, điểm G,

điểm H, điểm K, I, J, L

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn I. Chọn E.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn J. Chọn F.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn K. Chọn G.

- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn L. Chọn H.

- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CD, BD, BA, IK, KL, LJ, JI.

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đoạn thẳng IK → Nháy chuột

vào đường tròn tâm I, ta được điểm M

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đoạn thẳng IK → Nháy chuột

vào đường tròn tâm K, ta được điểm O

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đoạn thẳng JL → Nháy chuột

vào đường tròn tâm L, ta được điểm P

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đoạn thẳng JL → Nháy chuột

vào đường tròn tâm J, ta được điểm N

- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn thẳng MN, OP

 
Giaibaitap.me
 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác