Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập cuối chương 6 trang 50 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo: bài 1, 2, 3, 4 câu hỏi trắc nghiệm trang 50, bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài tập tự luận trang 50.

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A) \( - \frac{1}{4} = 0,25.\)     (B) \( - \frac{1}{4} =  - 0,25\)

(C) \( - \frac{1}{4} =  - 0,205\)   (D) \( - \frac{1}{4} =  - 0,025\)

Trả lời:

Ta có: \( - \frac{1}{4} =  - \frac{{25}}{{100}} =  - 0,25\)

Chọn A.

Bài 2 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) 0, 3 > -0, 4.        (B) -0,9 > -0,99.

(C)-2,125 < 0.          (D) -0,555 < -0,666.

Trả lời:

Ta thấy -0,555 > - 0,666

Chọn D

Bài 3 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm kết quả của phép tính:

\(8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400).\)

(A) 100       (B) 200.

(C) -100      (D). -20

Trả lời:

\(\begin{array}{l}8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400)\\ = ( - 1).100\\ =  - 100\end{array}\)

Chọn C

Bài 4 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giá trị \(25\% \) của 80 là:

(A) 250    (B) 200

(C) 200    (D) 20

Trả lời:

Ta có: \(\frac{{25.80}}{{100}} = 20\)

Vậy \(25\% \) của 80 là: 20

Chọn D

Bài tập tự luận

Bài 1 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22.

Trả lời:

Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần:

3,43;  3,4;  0,22;  0,2; -3,4; -3,43.

Bài 2 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1.

Trả lời:

Các số theo thứ tự tăng dần:

-1,23;   -0,02;  -0,002;  0,1;  0,12;  0,121; 1,23.

Bài 3 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Oxi có nhiệt độ sôi –182,95 °C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 °C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?

Trả lời:

Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:

-182,95 - ( -195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 ( độ)

Đáp số: 12,84  độ.

Bài 4 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Trả lời:

Tổng số nhân viên công ti là: 

30 + 24 = 54 ( người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:

\(\frac{{24}}{{25}}\).100% = 44,44%

Đáp số: 44,44%

Bài 5 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được.

Trả lời:

Tổng số hàng đã may được là: 

25 + 35 = 60 ( chiếc)

Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:

\(\frac{{25}}{{60}}\).100% = 41,67 %

Đáp số:  41,67 %

Bài 6 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công tỉ đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

a) Công ti đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu số phần trăm là:

\(\left( {\frac{{159}}{{150}}.100} \right)\)% = 106 %

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra: 106% - 100% = 6%

Bài 7 trang 50, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Trả lời:

Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:

\(\frac{{2{\rm{ }}915{\rm{ }}000}}{{(100 + 10)}}\)x 100 = 2 650 000 ( đồng)

Đáp số: 2 650 000 đồng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác