Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 44 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm.

Bài 1 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

Trả lời:

Tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp là: 24 : 32 = \(\frac{3}{4}\).

Bài 2 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm:

-0,72;     0,4;       -2,23.

Trả lời:

\( - 0,72 = \frac{{ - 72}}{{100}} =  - 72\% \)

\(0,4 = \frac{{40}}{{100}} = 40\% \)

\( - 2,23 = \frac{{ - 223}}{{100}} =  - 223\% \).

Bài 3 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

\(\frac{7}{{25}}\);    \( - \frac{{19}}{4}\);      \(\frac{{26}}{{65}}\).

Trả lời:

\(\frac{7}{{25}} = \left( {\frac{{7.100}}{{25}}} \right)\%  = 28\% \)

\( - \frac{{19}}{4} = \left( { - \frac{{19.100}}{4}} \right)\%  =  - 76\% \)

\(\frac{{26}}{{65}} = \left( {\frac{{26.100}}{{65}}} \right)\%  = 40\% \).

Bài 4 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

\( - 5\% \);         \( - 35\% ;\)              \(317\% \).

Trả lời:

\( - 5\%  = \frac{{ - 5}}{{100}} =  - 0,05\)

\( - 35\%  = \frac{{35}}{{100}} = 0,35\)

\(317\%  = \frac{{317}}{{100}} = 3,17\).

Bài 5 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 bạn học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tinh tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi của lớp là: 

\(\left( {\frac{{8.100}}{{40}}} \right)\%  = 20\% \)

Tỉ số phần trăm học sinh khá của lớp là: 

\(\left( {\frac{{20.100}}{{40}}} \right)\%  = 50\% \)

Tỉ số phần trăm học sinh Trung bình của lớp là:

\(\left( {\frac{{10.100}}{{40}}} \right)\%  = 25\% \)

Tỉ số phần trăm học sinh yếu kém của lớp là:

\(100\%  - 20\%  - 50\%  - 25\%  = 5\% \).

Bài 6 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay là: 

\(\left( {\frac{{9.100}}{{15}}} \right)\%  = 60\% \).

Bài 7 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng Hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một.

Trả lời:

Phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một là:

\(\left( {\frac{{400.100}}{{500}}} \right)\%  = 80\% \).

Bài 8 trang 44, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài khoảng 56 km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ. 

Trả lời:

Đổi 56 km = 5 600 000 cm

Tỉ lệ của bản đồ là: 

\(\frac{{2,8}}{{5600000}} = \frac{1}{{2000000}}\).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác