Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập 1.50; 1.51; 1.52; 1.53 trang 27 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Luyện tập chung.

Bài 1.50 trang 27 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(36 – 18:6\)

b)  \(2.3^{2} – 24.6.2\).

c) \(2.3^{2} – 24:(6.2)\).

Phương pháp: 

Chú ý thứ tự thực hiện các phép tính( Trong ngoặc ---> lũy thừa-----> nhân, chia------> cộng, trừ)

Lời giải: 

a) 36 – 18:6 = 36 – 3 = 33;

b) 2.32 + 24:6.2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26;

c) 2.32 – 24:(6.2) = 2 . 9 – 24 : 12 = 18 – 2 = 16.

Bài 1.51 trang 27 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT

Câu hỏi: 

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \(3^3 : 3^2\)

b) \(5^{4} : 5^{2}\)

c) \(8^{3} . 8^{2}\)

d) \(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}\)

Phương pháp:

\(a^m. a^n=a^{m+n}\); 

\(a^m : a^n=a^{m-n}\)

Lời giải:

a) 33 : 32= 33-2 = 31

b) 54 : 52 = 54-2 =52

c) 83.82 = 83+2 = 85

d) 54.53:52= 54+3-2 = 55

Bài 1.52 trang 27 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT

Câu hỏi: 

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Phương pháp:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 2.c.(a + b)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là: a.b

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: \(Stp = Sxq + 2S_{đáy}\)

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 2.c.(a + b)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là: a.b

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: Stp = Sxq + 2Sday= 2.c.(a + b) + 2.a.b

Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

2.c.(a + b) + 2.a.b = 2. 3. (5 + 4) + 2. 5 . 4 = 6.9 + 40 = 54 + 40 = 94 (cm2)

Vậy diện tích của hình hộp chữ nhật là 94 (cm2).

Bài 1.53 trang 27 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT

Câu hỏi:

Tính:

a) \(110 – 7^2 + 22:2\)

b) \(9.(8^2 – 15)\);

c) \(5.8 – ( 17 + 8 ) :5\)

d)\( 75:3 + 6.9^2\);

Phương pháp: 

Chú ý thứ tự thực hiện phép tính: Trong ngoặc ----> Lũy thừa-----> Nhân, chia-----> Cộng, trừ

Lời giải: 

a) 110 – 72 + 22:2 = 110 – 49 + 11 = 61 + 11 = 72;

b) 9.(82 – 15) = 9.(64 – 15 ) = 9.49 = 441;

c) 5.8 – (17 + 8):5 = 40 – 25:5 = 40 – 5 = 35;

d) 75:3 + 6.92 = 25 + 6.81 = 25 + 486 = 511

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác