Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập 1.54; 1.55; 1.56; 1.57; 1.58; 1.59 trang 28 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Bài tập cuối chương.

Bài 1.54 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a;

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Phương pháp: 

Viết số a

* Mô tả tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử: Liệt kê các phần tử, đặt trong dấu {}, mỗi phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ; và mỗi phần tử chỉ được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý.

Lời giải: 

Số “mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám” được viết là 15 267 021 908.

Vậy số tự nhiên a là 15 267 021 908.

a) Số a có 11 chữ số. Số tự nhiên a viết bởi các chữ số: 1; 5; 2; 6; 7; 0; 2; 1; 9; 0; 8

Chữ số 0 xuất hiện 2 lần, chữ số 1 xuất hiện 2 lần, chữ số 2 xuất hiện 2 lần nhưng trong tập hợp, mỗi phần tử (hay mỗi số) ta chỉ viết (liệt kê) một lần.

Gọi A là tập hợp các chữ số của a.

Do đó tập hợp các chữ số của a là A = {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}.

b) Số a có 267 triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7.

c) Trong a có 2 chữ số 1, tính từ trái qua phải:

+) Chữ số 1 thứ nhất nằm ở hàng chục tỉ có giá trị là: 10 000 000 000

+) Chữ số 1 thứ hai nằm ở hàng nghìn có giá trị là 1 000.

Bài 1.55 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi: 

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của a là số nào? Số liền sau của a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Phương pháp:

- Số liền trước của 1 số tự nhiên kém số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của 1 số tự nhiên hơn số đó 1 đơn vị

Lời giải: 

a) Số 2 020 là số liền sau của số 2 019

    Số 2 020 là số liền trước của số 2 021

b) Số liền trước của số tự nhiên a khác 0 là số a – 1. Số liền sau của số tự nhiên a là a + 1

c) Trong các số tự nhiên, không có số nào không có số liền sau. Số 0 không có số liền trước vì trong tập hợp số tự nhiên số 0 là số nhỏ nhất.

Bài 1.56 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi: 

Đặt tính chia tìm tích, thương và số dư (nếu có)

a) 21 759 . 1 862;

b) 3 789 : 231;

b) 9 848 : 345.

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân, phép chia để tìm tích, thương và số dư (nếu có).

Lời giải:

a)

Tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21759.1862 b) 3789 : 231

Do đó: 21 759 . 1 862 = 40 515 258

Vậy ta có tích của phép nhân đã cho là: 40 515 258.

  b) 

Tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21759.1862 b) 3789 : 231

Do đó: 3789 : 231 = 16 (dư 93).

Vậy thương của phép chia trên là 16 và số dư là 93.

c)

Tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21759.1862 b) 3789 : 231

Do đó: 9848 : 345 = 28 (dư 188)

Vậy thương của phép chia trên là 28 và số dư là 188.

Bài 1.57 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức

21. [(1 245 + 987): 23 - 15. 12] + 21.

Phương pháp: 

- Thực hiện phép tính theo thứ tự: ( ) => [ ].

- Thực hiện tính lũy thừa => nhân chia => Lũy thừa.

Lời giải:

21.[ ( 1245 + 987) : 23 – 15.12 ] + 21

= 21.(2 232 : 8 - 180) + 21

= 21.(279 - 180) + 21

= 21.99 + 21

= 21. 99 + 21. 1 

= 21. (99 + 1)

= 21 . 100

= 2 100.

Bài 1.58 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Phương pháp:

Số xe cần thuê = Số HS khối 6 : số chỗ ngồi 1 xe ( nếu phép chia dư ta cộng thêm 1 vào số xe).

Lời giải: 

Vì 320 : 45 = 7 (dư 5) nên xếp đủ 7 xe thì còn dư 5 học sinh, do đó cần thêm 1 xe để chở hết 5 học sinh đó.

Vậy cần tất cả: 7 + 1 = 8 (xe ô tô).

Bài 1.59 trang 28 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Phương pháp:

- Số vé bán được =  Số tiền thu được : giá mỗi vé.

- Số tiền thu được = Số vé bán được . giá mỗi vé.

- Số ghế của phòng chiếu phim bằng số vé nhiều nhất có thể bán được.

Lời giải:

Số ghế của phòng chiếu phim là:

    18.18 = 324 (ghế)

Như ta thấy, mỗi ghế sẽ tương ứng với 1 vé xem phim nên số vé nhiều nhất có thể bán được là 324 vé.

a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:

     10 550 000: 50 000 = 211 (vé)

Số vé không bán được trong tối thứ Sáu là:

     324 – 211 = 113 (vé)

b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết do đó tối thứ Bảy bán được 324 vé nên số tiền thu được là:

      50 000. 324 = 16 200 000 (đồng)

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:

     324 - 41 = 283 (vé)

    Số tiền bán vé thu được là:

  50 000. 283 = 14 150 000 (đồng)

Vậy: a) Có 113 vé không bán được

         b) Số tiền bán vé thu được là 16 200 000 đồng

         c) Số tiền bán vé thu được là 14 150 000 đồng.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác