Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 98 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Giải bài 6.14; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Luyện tập chung

Bài 6.14 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{5}{7}; \frac{-3}{21}; \frac{-8}{15}\)

Quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{5}{7}; \frac{-3}{21}; \frac{-8}{15}\)

Trả lời:

Ta tìm BCNN(7, 21, 15)

7=7

21=3.7

15=3.5

Suy ra BCNN(7, 21, 15)=3.5.7=105

Ta được: \(\frac{5}{7}=\frac{5.15}{7.15}=\frac{75}{105}\);

 \(\frac{-3}{21}=\frac{(-3). 5}{21.5}=\frac{-15}{105}\);

\( \frac{-8}{15}=\frac{(-8).7}{15.7}=\frac{-56}{105}\)

Bài 6.15 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính đến hết ngày 31.12.2019, tổng diện tích đất rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

Trả lời:

Diện tích rừng trồng là:

14 600 000 – 10 300 000 = 4 300 000(ha)

Diện tích rừng trồng chiếm số phần của tổng diện tích rừng là:

4 300 000: 14 600 000= \(\frac{43}{146}\)

Bài 6.16 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau

a)\(\frac{20}{30}\) và \(\frac{30}{45}\)

b)\(\frac{-25}{35}\) và \(\frac{-55}{77}\)

Trả lời:

a)      \(\frac{20}{30}=\frac{20:10}{30:10}= \frac{2}{3}\)

\(\frac{30}{45}=\frac{30:15}{45:15}= \frac{2}{3}\)

Như vậy,\(\frac{20}{30} = \frac{30}{45}\)

b)      \(\frac{-25}{35}= \frac{(-25):5}{35:5}=\frac{-5}{7}\)

\(\frac{-55}{77}= \frac{(-55):11}{77:11}=\frac{-5}{7}\)

Như vậy, \(\frac{-25}{35}=\frac{-55}{77}\)

Bài 6.17 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

\(\frac{15}{8}; \frac{47}{4}; \frac{-3}{7}\)

Trả lời:

Ta có: Các phân số lớn hơn 1 là: \(\frac{15}{8}; \frac{47}{4}\)

Vì 15:8= 1( dư 7). Ta được:\(\frac{15}{8}= 1\frac{7}{8}\)

Vì 47:4=11( dư 3). Ta được \(\frac{47}{4}=11\frac{3}{4}\)

Bài 6.18 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết các hỗn số \(4\frac{1}{13}; 2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số

Trả lời:

Ta có: \(4\frac{1}{13}=\frac{4.13+1}{13}=\frac{53}{13}\)

\(2\frac{2}{5}= \frac{2.5+2}{5}=\frac{12}{5}\)

Bài 6.19 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tìm số nguyên x, biết

\(\frac{-6}{x}=\frac{30}{60}\)

Trả lời:

Ta có:

\(\frac{-6}{x}=\frac{30}{60}\)

Nên (-6). 60= x. 30

-360 = x. 30

x= (-360): 30

x= -12

Vậy x= -12

Chú ý: Ta có thể rút gọn \(\frac{30}{60}= \frac{1}{2}\) rồi áp dụng tính chất trên

Bài 6.20 trang 14, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là:

\(\frac{9}{10}\) cm; \(\frac{4}{5}\) cm; \(\frac{3}{2}\) cm; \(\frac{6}{5}\) cm; \(\frac{1}{2}\) cm

Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé

Trả lời:

Ta có: \(\frac{4}{5}=\frac{4.2}{5.2}=\frac{8}{10}\)

\(\frac{3}{2}=\frac{3.5}{2.5}=\frac{15}{10}\)

\(\frac{6}{5}=\frac{6.2}{5.2}=\frac{12}{10}\)

\(\frac{1}{2}=\frac{1.5}{2.5}=\frac{5}{10}\)

Vì 15> 12> 9> 8 > 5 nên \(\frac{15}{10}> \frac{12}{10}> \frac{9}{10}> \frac{8}{10} > \frac{5}{10}\)

Vậy \(\frac{3}{2}> \frac{6}{5}> \frac{9}{10}> \frac{4}{5}> \frac{1}{2}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác