Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 1, 2 trang 36, bài 3, 4, 5, 6 trang 37 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Các phép tính với số thập phân.

Bài 1 trang 36, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thực hiện các phép tính sau:

a) 32 - (-1,6);

b) (-0,5) . 1,23;

c) (-2,3) + (-7,7);

d) 0,325 - 3,21.

Trả lời:

a) 32 - (-1,6) = 33 + 1,6 = 33,6                                  

b) (-0,5).1,23  = 0,73                      

c) (-2,3) + (-7,7) = -2,3 - 7,7 = -10                               

d) 0,325 - 3,21 = -2,885.

Bài 2 trang 36, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thực hiện phép tính:

a) (-8,4). 3,2;     b) 3,176 - (2,104 +1,18);  

c) (2,89 - 8,075) + 3,14.

Trả lời:

a) (-8,4).3,2 = -26,88                 

b) 3,176 - (2,104 + 1,18) = 3,176 - 3,284 = -0,108         

c) - ( 2,89 - 8,075) + 3,14 = 5,158 + 3,14 = 8,298.

Bài 3 trang 37, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính bằng cách hợp lí:

a) (-4,5) + 3,6 +4,5 + (-3,6);

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9;

c) (- 3,6). 5,4 + 5,4.(- 6,4).

Trả lời:

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)

=  [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)] 

= 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

= [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2

= 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

= 5,4. [-3,6 + (-6,4)]

= 5,4. (-10) = - 54.

Bài 4 trang 37, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm.

Trả lời:

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

 31,21 x  22,52 = 702,8492 (cm2)

Đáp số: 702,8492 (cm2).

Bài 5 trang 37, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

Trả lời:

Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp số lần trong quả cam là:

0,135 : 0,045 =3 ( lần)

Đáp số: 3 lần.

Bài 6 trang 37, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = \(2\pi R\) với \(\pi \) = 3,142.

Trả lời:

Chu vi của hình tròn đó là:

C = 2πR = 2.3,142.1,25 = 7,855 (m2)

Đáp số: 7,855 m2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác