Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11 trang 34 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 29 tính toán với số thập phân

Bài 7.5 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính:

a) \(\left( { - 12,245} \right) + \left( { - 8,235} \right)\)

b) \(\left( { - 8,451} \right) + 9,79\)

c) \(\left( { - 11,254} \right) - \left( { - 7,35} \right)\)

Trả lời:

a) 

\(\begin{array}{l}\left( { - 12,245} \right) + \left( { - 8,235} \right)\\ =  - \left( {12,245 + 8,235} \right)\\ =  - 20,48\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}\left( { - 8,451} \right) + 9,79\\ = 9,79 - 8,451\\ = 1,339\end{array}\)

c) 

\(\begin{array}{l}\left( { - 11,254} \right) - \left( { - 7,35} \right)\\ = \left( { - 11,254} \right) + 7,35\\ =  - \left( {11,254 - 7,35} \right)\\ =  - 3,904\end{array}\)

Bài 7.6 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính:

a) \(8,625.\left( { - 9} \right)\)

b) \(\left( { - 0,325} \right).\left( { - 2,35} \right)\)

c) \(\left( { - 9,5875} \right):2,95\)

Trả lời:

a) 

\(\begin{array}{l}8,625.\left( { - 9} \right)\\ =  - \left( {8,625.9} \right)\end{array}\)

\( =  - 77,625\)

b)

\(\begin{array}{l}\left( { - 0,325} \right).\left( { - 2,35} \right)\\ = 0,325.2,35\\ = 0,76375\end{array}\)

c) 

\(\begin{array}{l}\left( { - 9,5875} \right):2,95\\ =  - \left( {9,5875:2,95} \right)\\ =  - 3,25\end{array}\)

Bài 7.7 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,... hàng, chẳng hạn:

\(\begin{array}{l}2,057.0,1 = 0,2057\\ - 31,025:0,01 =  - 3102,5\end{array}\)

Tính nhẩm:

a) \(\left( { - 4,125} \right):0,01\)

b) \(\left( { - 28,45} \right):\left( { - 0,01} \right)\)

Trả lời:

a) \(\left( { - 4,125} \right):0,01 =  - 412,5\)

b) 

\(\begin{array}{l}\left( { - 28,45} \right):\left( { - 0,01} \right)\\ = 28,45:0,01\\ = 2845\end{array}\)

Bài 7.8 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 2.7,2} \right) + 4,2:2\)

b) \(2,86.4 + 3,14.4 - 6,01.5 + {3^2}\)

Trả lời:

a)

\(\begin{array}{l}2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 2.7,2} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left[ {\left( {4,1 - 3} \right) - 2,5 + 14,4} \right] + 4,2:2\\ = 2,5.\left( {1,1 - 2,5 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left( { - 1,4 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.13 + 4,2:2\\ = 32,5 + 2,1\\ = 34,6\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}2,86.4 + 3,14.4 - 6,01.5 + {3^2}\\ = 11,44 + 12,56 - 30,05 + 9\\ = \left( {11,44 + 12,56} \right) + \left( { - 30,05 + 9} \right)\\ = 24 + \left( { - 21,05} \right)\\ = 24 - 21,05\\ = 2,95\end{array}\)

Bài 7.9 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là \( - 38,83^\circ C\) và \(356,73^\circ C\). Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ \( - 51,2^\circ C\).

a) Ở nhiệt độ đó, thủy ngân ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí?

b) Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân bắt đầu bay hơi?

Trả lời:

a) Vì 51,2 > 38,83 nên -51,2 < -38,83 nên ở nhiệt độ \( - 51,2^\circ C\) thì thủy ngân ở thể rắn.

b) Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm số độ để lượng thủy ngân bắt đầu bay hơi là:

\(256,73 - (-51,2)=  307,93 ^\circ C\)

Bài 7.10 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một khối nước đá có nhiệt độ \( - 4,5^\circ C\). Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (biết điểm nóng chảy của nước \(0^\circ C\)).

Trả lời:

Nhiệt độ của khối nước đá  phải tăng lên đến \(0^\circ C\)

Nhiệt độ của khối nước đá là: \(0 - \left( { - 4,5} \right) = 4,5\left( {^\circ C} \right)\)

Bài 7.11 trang 34, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Trả lời:

Số tấn gỗ là:

3,674. 4,4=16,1656 (triệu tấn)

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác