Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Số thập phân.

Bài 1 trang 31, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân

\(\frac{{ - 3519}}{{100}};\,\frac{{ - 778}}{{10}};\,\,\frac{{ - 23}}{{1000}};\,\frac{{88}}{{100}}\).

Trả lời:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3519}}{{100}} =  - 35,19;\,\,\,\frac{{ - 778}}{{10}} =  - 77,8;\\\,\,\frac{{ - 23}}{{1000}} =  - 0,023;\,\,\frac{{88}}{{100}} = 0,88\end{array}\).

Bài 2 trang 31, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân

- 312,5;  0,205;  - 10,09;  - 1,110.

Trả lời:

\(\begin{array}{l} - {\rm{ }}312,5 = \frac{{ - 3125}}{{10}};\;{\rm{ }}0,205 = \frac{{205}}{{1000}};\;{\rm{ }}\\ - {\rm{ }}10,09 = \frac{{ - 1009}}{{100}};\;{\rm{ }} - {\rm{ }}1,110 = \frac{{ - 1110}}{{1000}}.\end{array}\).

Bài 3 trang 31, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số đối của các số thập phân sau:

9,32;  -12,34;  -0,7;  3,333

Trả lời:

Số đối của 9,32 là -9,32

Số đối của -12,34 là 12,34

Số đối của -0,7 là 0,7

Số đối của 3,333 là -3,333.

Bài 4 trang 31, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

- 2,99; - 2,9; 0,7; 1; 22,1.

Trả lời:

Sắp xếp: -2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1.

Bài 5 trang 31, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần

0,6;  \(\frac{{ - 5}}{6}\)\(\frac{{ - 4}}{3}\); 0; \(\frac{8}{{13}}\); -1,75.

Trả lời:

Ta có: \(\frac{8}{{13}} = \frac{{80}}{{130}}\)\(0,6 = \frac{6}{{10}} = \frac{{78}}{{130}}\)

Nên \(\frac{8}{{13}} > 0,6\)

Ta có: \(\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 20}}{{24}}\)\(\frac{{ - 4}}{3} = \frac{{ - 32}}{{24}}\)\( - 1,75 = \frac{{ - 175}}{{100}} = \frac{{ - 7}}{4} = \frac{{ - 42}}{{24}}\)

Nên: \(\frac{{ - 5}}{6}\)\(\frac{{ - 4}}{3}\)-1,75.

=> Sắp xếp: \(\frac{8}{{13}}\); 0,6; 0; \(\frac{{ - 5}}{6}\)\(\frac{{ - 4}}{3}\); -1,75

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác