Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 28 số thập phân

Bài 7.1 trang 30, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

\(\dfrac{{21}}{{20}};\dfrac{{ - 35}}{{10}};\dfrac{{ - 125}}{{100}};\dfrac{{ - 89}}{{1000}}\)

b) Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Trả lời:

a) \(\dfrac{{21}}{{20}} = 2,1;\dfrac{{ - 35}}{{10}} =  - 3,5;\dfrac{{ - 125}}{{100}} =  - 1,25;\)\(\dfrac{{ - 89}}{{1000}} =  - 0,089\)

b) Các số thập phân âm là \( - 3,5; - 1,25; - 0,089\)

Bài 7.2 trang 30, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tìm số đối của các số thập phân sau:

\( - 1,2;4,15;19,2\)

Trả lời:

Số đối của \( - 1,2\) là \(1,2\)

Số đối của \(4,15\) là \( - 4,15\)

Số đối của \(19,2\) là \( - 19,2\)

Bài 7.3 trang 30, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

So sánh các số sau:

a) \( - 421,3\) với \(0,15\)

b) \( - 7,52\) với \( - 7,6\)

Trả lời:

a) \( - 421,3\) là số thập phân âm và \(0,15\) là số thập phân dương nên \( - 421,3 < 0,15\)

b)

Số đối của \( - 7,52\) là \(7,52\); của \( - 7,6\) là \(7,6\).

Ta có \(7,52 < 7,6\) nên \( - 7,52 >  - 7,6\)

Bài 7.4 trang 30, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là: \( - 117^\circ C;0^\circ C; - 38,83^\circ C\)

Hãy sắp xếp nhiệt độ động đặc của ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Trả lời:

Số thập phân âm: \( - 117; - 38,83\)

Số thập phân âm luôn nhỏ hơn 0 nên \( - 117 < 0; - 38,83 < 0\) 

Số đối của \( - 117\) là 117, của \( - 38,83\) là 38,83.

\(117 > 38,83\) nên \( - 117 <  - 38,83\)

Dó đó \( - 117 <  - 38,83 < 0\)

Vậy nhiệt độ động đặc của ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: rượu, thủy ngân, nước

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác