Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

Giải bài 1, 2, 3 trang 26 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 5 - phần câu hỏi trắc nghiệm.

Bài 1 trang 26, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Phép tính nào dưới đây là đúng?

(A) \(\frac{2}{3} + \frac{{ - 4}}{6} = \frac{{ - 2}}{6}\)

(B) \(\frac{2}{3}.\frac{{ - 1}}{5} = \frac{{3 - 2}}{5}\)

(C) \(\frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{{15}}\)

(D) \(\frac{3}{5}:\frac{3}{{ - 5}} =  - \frac{9}{{25}}\)

Trả lời:

(A) \(\frac{2}{3} + \frac{{ - 4}}{6} = \frac{4}{6} + \frac{{ - 4}}{6} = 0\) => A sai

(B) \(\frac{2}{3}.\frac{{ - 1}}{5} = \frac{{ - 2}}{{15}}\) mà \(\frac{{3 - 2}}{5} = \frac{1}{5}\) => B sai

(C) \(\frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{{10}}{{15}} - \frac{9}{{15}} = \frac{1}{{15}}\) => C đúng

(D) \(\frac{3}{5}:\frac{3}{{ - 5}} = \frac{3}{5}.\frac{{ - 5}}{3} = \frac{{ - 15}}{{15}} =  - 1\) => D sai

=> Chọn C.

Bài 2 trang 26, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Phép tính \(\frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right)\) có kết quả là:

(A) 0              (B) \(\frac{{ - 5}}{6}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)             (D) \(\frac{{ - 1}}{4}\).

Trả lời:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right) = \frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{4}{6} - \frac{2}{6}} \right)\\ = \frac{{ - 3}}{4}.\frac{2}{6} = \frac{{ - 6}}{{24}} = \frac{{ - 1}}{4}\end{array}\)

=> Chọn D.

Bài 3 trang 26, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường giành \(\frac{1}{4}\) thời gian để chơi ở khu vườn thú;  \(\frac{1}{3}\) thời gian để chơi các trò chơi; \(\frac{1}{{12}}\) thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Kết quả nào dưới đây là sai?

(A) Thời gian Cường chơi ở vườn thú là \(\frac{3}{4}\) giờ.

(B) Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ.

(C) Thời gian Cường ăn kem, giải khát là \(\frac{1}{4}\) giờ.

(D) Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là \(\frac{3}{4}\) giờ.

Trả lời:

Thời gian Cường chơi ở khu vườn thú là: \(3.\frac{1}{4} = \frac{3}{4}\) giờ

Thời gian Cường để chơi các trò chơi là: \(3.\frac{1}{3} = 1\) giờ

Thời gian để ăn kem, giải khát là: \(3.\frac{1}{{12}} = \frac{1}{4}\) giờ.

Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là: \(3 - \frac{3}{4} - 1 - \frac{1}{4} = 1\) giờ

=> Chọn D.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác