Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 6: HÌNH HỌC PHẲNG

Giải bài tập trang 102, 103 bài Ôn tập cuối chương 6 - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

Bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89.

 

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Trả lời:

a) Điểm A, B

Đoạn thẳng AB

Đường thẳng a

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N 

Bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93.

 

Trả lời:

Hai đường thẳng song song: a//b; AB//CD; d //AB//CD

Hai đường thẳng cắt nhau: c cắt d; MQ cắt PN

Bài 3 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94.

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong Hình 94.

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Trả lời:

a) Điểm A, Q, B thẳng hàng, điểm Q nằm giữa A và B

b) Ba điểm không thẳng hàng A, Q, S hoặc A, B, S hoặc Q, B, S

c) 

Bài 4 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm 0 có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Trả lời:

a) O là trung điểm của AB vì ba điểm O nằm giữa A , B và OA = OB = 3 cm.

b) Để C là trung điểm của đoạn OB thì a = 1,5 cm.

Bài 5 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 95.

a) Đọc tên các tia có trong hình.

b) Đọc tên các góc có trong hình.

Trả lời:

 a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

Bài 6 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 96.

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau.

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau.

Trả lời:

a) Bốn cặp tia đối nhau là: 

Oy và OA

Oy và OB

Oy và Ox

Ay và Ax

b) Bốn cặp tia trùng nhau là:

Ay và AO

By và BA

By và BO

AB và Ax

Bài 7 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

 

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy.

Trả lời:

a) Điểm nằm trong góc xOy: A và B

b) Điểm nằm ngoài góc xOy: D và C

Bài 8 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Trả lời:

\(\widehat {xOy} = {90^0}\) là góc vuông

\(\widehat {zAt} = {60^0}\) là góc nhọn

\(\widehat {mBn} = {180^0}\) là góc bẹt

\(\widehat {pCq} = {120^0}\) là góc tù.

Bài 9 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [?];

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc min là góc [? ];

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHv là góc [?];

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zKt là góc [?] .

Trả lời:

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc min là góc [nhọn]

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHv là góc []

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zKt là góc [bẹt].

Bài 10 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cho \(\widehat {xOy} = {90^0}\) và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Trả lời:

Góc xOM là góc nhọn.

Bài 11 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây.

Trả lời:

Các góc đỉnh của ngôi sao bằng \({30^0}\)

Các góc mặt thớt gỗ bằng \({120^0}\).

Bài 12 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Trả lời:

Điểm: Vì sao trên trời

Đường thẳng: Sợi chỉ, sợi dây căng thẳng

Đoạn thẳng: Cây thước

Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách

Tia: Tia sáng từ mặt trời 

Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác