Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 6: HÌNH HỌC PHẲNG

Giải bài tập trang 87, 88 bài 3: Đoạn thẳng - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ.

Bài 1 trang 87 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN.

Trả lời:

 đoạn thẳng MN

  đoạn thẳng MN.

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ.

Trả lời:

Bài 3 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [?] nằm giữa hai điểm [?], [?] và hai đoạn thẳng [?],  [?] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [?] là trung điểm của đoạn thẳng [?]

Trả lời:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [C] nằm giữa hai điểm [P], [Q] và hai đoạn thẳng [CP], [CQ] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [G] là trung điểm của đoạn thẳng [IK].

Bài 4 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 50.

 

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

Trả lời:

a) I  AB, I  CD

b) I là trung điểm của AB và CD.

c) A  CD, CI, ID, IB.

Bài 5 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 51, biết AB = 4cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm.

 

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD.

Trả lời:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng:

\(AB + BC + CD = 4 + 7 + 3 = 14\,\,(cm)\)

b) Ta có: Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng 14 cm và độ dài cạnh AD dài 9 cm nên:

Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài cạnh AD.

Bài 6 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.

Trả lời:

Tâm của đường tròn là trung điểm của đường kính.

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước thẳng dài 20 cm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác