Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 6: HÌNH HỌC PHẲNG

Giải bài tập trang 92, 93 bài 4: Tia - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

Bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62.

 

Trả lời:

Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB

Bài 2 trang 92 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Điểm A thuộc tia BC.

b) Điểm D thuộc tia BC.

Trả lời:

a) Điểm A thuộc tia BC: SAI

b) Điểm D thuộc tia BC: ĐÚNG

Bài 3 trang 92 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Trả lời:

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI

Bài 4 trang 92 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 64.

 

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B.

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B.

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.

Trả lời:

a) Viết ba tia gốc A: tia AB, tia Ay, tia Ax

   Và ba tia gốc B: tia BA, tia By, tia Bx

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A: tia AB, tia Ax

    Và hai tia trùng nhau gốc B: tia BA, tia Bx

c) Viết hai tia đối nhau gốc A: tia Ax và tia AB

    Và hai tia đối nhau gốc B: tia By và tia BA.

Bài 5 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [?] và [?]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

- Hai tia [?] và [?] đối nhau;

- Hai tia MK và [?] trùng nhau;

- Hai tia NK và NM [?].

Trả lời:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [Ix] và [Iy]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

- Hai tia [KM] và [KN] đối nhau

- Hai tia MK và [MN] trùng nhau

- Hai tia NK và NM [trùng nhau]

Bài 6 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau.

Trả lời:

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau: SAI

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau: SAI

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau: ĐÚNG

Bài 7 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

Trả lời:

a) Điểm A nằm giữa M và N. 

b) Điểm A và N nằm cùng phía với M.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác