Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 23 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 6: HÌNH HỌC PHẲNG

Giải bài tập trang 79 bài 1: Điểm - đường thẳng - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Bài 1 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19.

Phương pháp:

Quan sát hình 19 và đọc tên các điểm, các đường thẳng.

Trả lời:

Trên hình 19 có:

Điểm: A, B, Q, P

Đường thẳng: a, b, c

Bài 2 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trả lời:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N không thuộc đường thẳng a.

b)

N [] a 

M [] a

Bài 3 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Trả lời:

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa E và B

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa C và D

Bài 4 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22).

 

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Trả lời:

Bài 5 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?] :

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P.

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Trả lời:

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Bài 6 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng.

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng.

Trả lời:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai.

Bài 7 trang 79 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25.

Trả lời:

- Ba cây thẳng hàng.

- Ba chiếc ghế đỏ xếp thẳng hàng.

- Ba chiếc bàn thẳng hàng.

- Ba học sinh xếp thành 1 hàng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác