Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 6: HÌNH HỌC PHẲNG

Giải bài tập trang 83 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

Bài 1 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

Trả lời:

Hai đường thẳng song song là đường thẳng a và d.

Hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng b và c (giao điểm là H), n và m (giao điểm là T).

Bài 2 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau

Trả lời:

a) Các cặp đường thẳng song song: a//b; a//c ; b//c; d//e.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a và d; a và e; b và d; b và e; c và d; c và e.

Bài 3 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

Trả lời:

AB cắt  AE tại A

AB cắt DB tại B

DE cắt AE tại E

DE cắt DB tại D

AE cắt DB tại C.

Bài 4 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng.

a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

Trả lời:

a) K thuộc đường IH do ba điểm H, I, K thẳng hàng

b) Đường thẳng d không song song với đường thẳng IK vì d giao IK tại H.

Bài 5 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Trả lời:

a) P là giao của đường thẳng PQ và PR

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau:

PQ và PR 

QP và QR 

RP và RQ

Bài 6 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng cắt a tại P và cắt b tại Q.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác