Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 4: My Neighbourhood

Project tiếng Anh 6 Unit 4. My Neighbourhood Global Success trang 47. MY MAP 1. Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map. (Vẽ bản đồ về khu phố của em. Viết tên của ít nhất 5 địa điểm trên bản đồ của em.)

MY MAP

1. Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map.

(Vẽ bản đồ về khu phố của em. Viết tên của ít nhất 5 địa điểm trên bản đồ của em.)

Lời giải: 

2. Work in pairs. Take turns to ask for and give directions to the places on the map.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và chỉ đường đến các nơi trong bản đồ.)

Lời giải: 

A: Where is the supermarket?

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

A: And where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

Dịch:

A: Siêu thị ở đâu?

B: Đi đến cuối con phố này. Nó ở bên phải của bạn.

A: Và trường trung học cơ sở ở đâu?

B: Ở phố Lê Duẩn. Đi bên phải thứ hai và bên trái của bạn.

A: Tuyệt vời! Tôi có thể uống cà phê ở đâu?

B: "Quỳnh" Café ở đường Trần Quang Diệu là một quán cà phê tốt.

A: Làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó?

B: Đầu tiên rẽ trái, sau đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở bên trái của bạn.

A: Thế còn phòng trưng bày nghệ thuật thì sao?

B: Đầu tiên lấy trái thứ ba. Sau đó đi đến cuối đường Lê Lợi, và ở bên phải của bạn.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Getting Started Unit 5 trang 48, 49 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Getting Started tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 48, 49. 4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions. (Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.) 1. Which is an island in Viet Nam?

 • A Closer Look 1 Unit 5 trang 49, 50 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  A Closer Look 1 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 49, 50. Vocabulary 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết một từ dưới mỗi bức tranh. Thực hành nói các từ.)

 • A Closer Look 2 Unit 5 trang 51, 52 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  A Closer Look 2 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 51, 52. Grammar Countable and uncountable nouns (Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được) 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable)

 • Communication Unit 5 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Communication tiếng Anh 6 Unit 5. trang 53 SGK Tiếng Anh 6 Global Success Natural Wonders of Viet Nam trang 53. Everyday English Making and accepting appointments (Tiếng Anh mỗi ngày: Đặt lịch hẹn và chấp nhận lịch hẹn)