Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 6: Our Tet Holiday

Getting Started tiếng Anh 6 Unit 6. Our Tet Holiday Global Success trang 58,59. What are Phong and Linda talking about? (Phong và Linda đang nói về cái gì?) A. New year in the world (Năm mới trên thế giới)

Happy New Year!

(Chúc mừng năm mới!)

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Linda: Phong, does Viet Nam celebrate New Years?

Phong: Yes, we do. We have Tet.

Linda: When is Tet?

Phong: At different times. This year, it's in January

Linda: What do you do at Tet?

Phong: We clean our homes and decorate them with flowers.

Linda: Is Tet a time for family gatherings?

Phong: Yes. It's a happy time for everybody.

Linda: Great.

Phong: Yes, and another good thing about Tet is that children get lucky money.

Linda: That sounds interesting. Is there anything special people should do?

Phong: We should say "Happy New Year" when we meet people, and we shouldn't break anything.

Phương pháp: 

Tạm dịch bài hội thoại:

Linda: Phong, Việt Nam có ăn mừng năm mới không?

Phong: Vâng, chúng tôi có. Chúng tôi có Tết.

Linda: Tết là khi nào?

Phong: Vào những thời điểm khác nhau. Năm nay, là vào tháng Giêng

Linda: Bạn làm gì vào dịp Tết?

Phong: Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và trang trí với những bông hoa.

Linda: Tết có phải là thời gian để sum họp gia đình không?

Phong: Vâng. Đó là một thời gian hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Linda: Tuyệt vời.

Phong: Vâng, và một cái hay nữa của Tết là trẻ em được lì xì.

Linda: Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Có điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không?

Phong: Chúng ta nên nói "Chúc mừng năm mới" khi gặp mọi người, và chúng ta không nên làm vỡ bất cứ món đồ nào.

2. What are Linda and Phong talking about?

(Linda và Phong đang nói về điều gì?)

A. New Years in the world 

B. Tet in Viet Nam

C. What to eat and wear during Tet

Lời giải:

B. Tet in Viet Nam

Phương pháp: 

A. Năm mới trên thế giới

B. Tết ở Việt Nam

C. Ăn gì và mặc gì trong dịp Tết

3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1.

(Hoàn thành các câu về tết với thông tin từ bài hội thoại ở hoạt động 1.)

1. This year Tet is in____________.

2. We decorate our____________.

3. Tet is a time for family____________.

4. Children get____________ ____________.

5. People shouldn’t ____________ anything.

Lời giải: 

1. January

2. homes

3. gatherings

4. lucky money

5. break

1. This year Tet is in January.

2. We decorate our homes.

3. Tet is a time for family gatherings.

4. Children get lucky money.

5. People shouldn’t break anything.

Phương pháp:

1.Tết năm nay vào tháng Giêng.

2.Chúng tôi trang trí nhà cửa.

3.Tết là thời gian để gia đình đoàn viên.

4.Trẻ con nhận tiền lì xì.

5.Mọi người không nên làm vỡ bất cứ thứ gì.

4. Match the words/phrases in the box with the pictures.

(Nối các từ / cụm từ trong khung với tranh tương ứng.)

a. lucky koney

b. peach flowers

c. banh chung and banh tet

d. family gathering

Lời giải: 

a - 2

b - 1

c - 3

d - 4

Phương pháp: 

- lucky money: lì xì

- peach flowers: hoa đào

- banh chung and banh tet: bánh chưng và bánh tét

- family gathering: gia đình đoàn viên

5. Game: Is it about Tet?

Write two things or activities and share them with the class. The class listens and decides whether they are about or not about Tet.

(Trò chơi: Có phải là Tết không? Viết hai thứ hoặc hai hoạt động và chia sẻ với cả lớp. Cả lớp nghe và quyết định chúng có phải là Tết hay không.)

Example: 

(Ví dụ: )

Student: banh chung 

(bánh chưng)

Class: It’s about Tet. 

(Là Tết.)

Student: flying a kite 

(thả diều)

Class: It’s not about Tet. 

(Không phải Tết.)

Lời giải: 

Student: apricot blossom 

(hoa mai)

Class: It’s about Tet. 

(Là Tết.)

Student: playing football 

(chơi đá bóng)

Class: It’s not about Tet. 

(Không phải Tết.)

Student: watching fireworks 

(xem pháo hoa)

Class: It’s about Tet. 

(Là Tết.)

Student: fried fish 

(cá chiên/ rán)

Class: It’s not about Tet. 

(Không phải Tết.)

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me