Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 6: Our Tet Holiday

A Closer Look 1 tiếng Anh 6 Unit 6. Our Tet Holiday Global Success trang 60. Vocabulary 1. Write the words/phrases in the box under the pictures. (Viết từ / cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh.)

Vocabulary

1. Write the words/phrases in the box under the pictures.

(Viết từ / cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh.)

wish             fireworks             furniture             fun             special food

Lời giải: 

1. firework

2. special food

3. fun 

4. wish 

5. furniture

Dịch:

1. pháo hoa

2. thức ăn đặc biệt

3. vui vẻ

4. ước

5. đồ nội thất

2. Match the verbs with the nouns.

(Nối động từ với danh từ.)

Verbs

Nouns

1. have

2. visit

3. give

4. make

5. clean

6. watch

a. a wish

b. fireworks

c. the furniture

d. lucky money

e. relatives

f. fun


Lời giải: 

1.f : have fun 

2.e : visit relatives

3.d : give lucky money

4.a : make a wish 

5.c : clean the funiture

Dịch: 

1. vui vẻ

2. thăm người thân

3. lì xì

4. thực hiện một điều ước

5. lau chùi đồ đạc

3. Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong khung.)

shopping           clean          peach                  celebrate           food

1. In Viet Nam, we__________Tet in January or February.

2. At Tet, we decorate our houses with__________flowers.

3. Children should help their parents to__________ their houses.

4. People do a lot of __________before Tet.

5. My mother usually cooks special__________during Tet.

Lời giải: 

1. celebrate

2. peach

3. clean

4. shopping

5. food

1. In Viet Nam, we celebrate Tet in January or February.

(Ở Việt Nam, chúng ta đón Tết vào tháng Giêng hoặc tháng Hai.)

2. At Tet, we decorate our houses with peach flowers.

(Tết đến, chúng tôi trang trí nhà cửa với hoa đào.)

3. Children should help their parents to clean their houses.

(Trẻ nhỏ nên giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.)

4. People do a lot of shopping before Tet.

(Mọi người mua sắm rất nhiều trước Tết.)

5. My mother usually cooks special food during Tet.

(Mẹ tôi thường nấu những món ăn đặc biệt trong ngày Tết.)

Phương pháp: 

- shopping: mua sắm

- clean (v): dọn dẹp

- peach (n): quả đào

- celebrate (v): tổ chức, kỷ niệm

-  food (n): thức ăn

Pronunciation: /s/ and /ʃ/

(Phát âm: /s/ và /ʃ/)

4. Listen and repeat the words. 

(Nghe và lặp lại các từ.)

shopping                    special                   rice                  spring                    wish                         celebrate

Lời giải: 

shopping       special        rice

spring            wish          celebrate

5. Listen and repeat the poem. Pay attention to the sounds /s/ and /ʃ/ in the underlined words.

(Nghe và lặp lại bài thơ. Chú ý đến âm /s/ và / ʃ/ trong từ được gạch dưới.)

Spring is coming!

(Mùa xuân đang đến!)

Tet is coming!

(Tết đang đến!)

She sells peach flowers.

(Cô ấy bán hoa đào.)

Her cheeks shine.

(Má cô ấy bừng sáng.)

Her eyes smile.

(Mắt cô ấy biết cười.)

Her smile is shy.

(Nụ cười e ấp.)

She sells peach flowers.

(Cô ấy bán hoa đào.)

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me