Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

A Closer Look 2 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 51, 52. Grammar Countable and uncountable nouns (Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được) 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable)

Grammar

Countable and uncountable nouns

(Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được)

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

(Danh từ được gạch dưới là đếm được hay không đếm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không đếm được)).

1. The children are very tired after a day of fun.

(Bọn trẻ rất mệt sau một ngày vui chơi.)

2. Be careful! The water is deep.

(Hãy cẩn thận! Nước sâu đó.)

3. My mother uses real butter in the cakes she bakes.

(Mẹ tôi sử dụng bơ thật khi nướng bánh.)

4. Remember to bring the necessary travel items.

(Nhớ mang theo những vật dụng cần thiết khi đi du lịch.)

5. - How about meeting in the canteen for some tea? - Sure. What time?

(- Gặp nhau ở căng tin uống trà nhé? – Được thôi. Mấy giờ?)

Lời giải: 

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Phương pháp:

- day: ngày

- water: nước

- butter: 

- items: dụng cụ

- tea: trà

2. Choose the correct option for each sentence.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi câu.)

1. I have___________questions to ask you.

A. a few           B. a little

2. Australia is very nice. It has___________natural wonders.

A. much              B. many

3. This is a difficult lesson, so only___________students can understand it.

A. a few           B. many

4. It is a very dry area. They don't have___________rain in summer.

A. a little         B. much

5. We've got very___________time before our train leaves. We must hurry up!

A. little            B. much

Lời giải: 

1.A                          

2.B

3.A

4.B

5.A

1. I have a few questions to ask you.

2. Australia is very nice. It has many natural wonders.

3. This is a difficult lesson, so only a few students can understand it.

4. It is a very dry area. They don't have much rain in summer.

5. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up!

Phương pháp: 

- a few + danh từ số nhiều: một ít

-  many + danh từ số nhiều: nhiều

- little/ a little + danh từ không đếm được: một chút

- much + danh từ không đếm được: nhiều

Dịch : 

1. Tôi có một vài câu hỏi cho bạn.

2. Úc thì rất đẹp. Nơi đây có nhiều kì quan thiên nhiên.

3. Đây là một bài học khó, vì vậy chỉ có ít học sinh có thể hiểu.

4. Đây là một khu vực rất hanh khô. Không có nhiều mưa vào mùa hạ.

5. Chúng ta có rất ít thời gian trước khi tàu lăn bánh. Chúng ta phải nhanh lên.

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

(Điền vào mỗi chỗ trống với a, any, some, much, hoặc many.)

1. How__________books are there in your bag?

2. There isn't__________milk in the fridge.

3. How__________sugar do you need for your tea, Mum?

4. We need to buy__________new furniture for the house.

5. There is__________big cave in this area. 

Phương pháp: 

- a + danh từ số ít: một

- any + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được; thường dùng trong câu phủ định/ nghi vấn.

- some + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được; thường dùng trong câu khẳng định.

- much + danh từ không đếm được; thường dùng trong câu phủ định/ nghi vấn

- many + danh từ số nhiều; thường dùng trong câu phủ định/ nghi vấn

Dịch: 

1. Có bao nhiêu sách trong cặp của bạn?

2. Không còn chút nữa nào trong tủ lạnh. Nó trống trơn luôn.

3. Mẹ cần cho bao nhiêu đường vào trà ạ?

4. Chúng ta cần mua vài đồ nội thất cho nhà mới.

5. Có một cái động lớn ở khu vực này.

Lời giải:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

2. There isn't any milk in the fridge.

3. How much sugar do you need for your tea, Mum?

4. We need to buy some new furniture for the house.

5. There is a big cave in this area.                  

Modal verb: must/ mustn’t

(Động từ khuyết thiếu: phái/ không được)

4. Fill each blank with must or mustn't.

(Điền vào mỗi chỗ trống với must hoặc mustn’t.)

1. You_________leave the hotel room before 12 o'clock.

2. You_________make lots of noise in the museum.

3. My mum says you_________always tell the truth.

4. You know you_________go to bed with your shoes on.

5. I want to speak English better. I_________practise more.

Phương pháp:

- must + V: phải

- mustn’t + V: không được

Lời giải:

1. must

2. mustn't     

3. must   

4. mustn't     

5. must

1. You must leave the hotel room before 12 o'clock.

(Bạn phải rời khỏi phòng khách sạn trước 12 giờ.)

2. You mustn't make lots of noise in the museum.

(Bạn không được gây ồn ào ở viện bảo tàng.)

3. My mum says you must always tell the truth.

(Mẹ tôi nói rằng con phải luôn luôn nói sự thật.)

4. You know you mustn't go to bed with your shoes on.

(Bạn biết rằng bạn không được mang giày đi ngủ mà.)

5. I want to speak English better. I must practise more.

(Tôi muốn nói tiếng Anh tốt hơn. Tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa.)

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Đọc quy định trong lớp học bên dưới. Viết một số quy định cho em và các bạn trong lớp của em.)

1. We must arrive on time.

(Chúng ta phải đến đúng giờ.)

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

(Chúng ta không được hái hoa trong vườn trường.)

3. We must...........................

4. We mustn't ......................

5. .........................................

Lời giải: 

1. We must arrive school on time.

(Chúng ta phải đến trường đúng giờ.)

2. We mustn't get out of class before breaktime.

(Chúng ta không được ra khỏi lớp trước giờ giải lao.)

3. We must raise our hands when we want to ask questions in classroom.

(Chúng ta phải giơ tay khi muốn đặt câu hỏi trong lớp học.)

4. We musn't gossip in class.

(Chúng tôi không nói chuyện phiếm trong lớp.)

5. We must be gentle with each other.

(Chúng ta phải đối xử tốt với nhau.)

6. We mustn't eat during lesson.  

(Chúng ta không được ăn trong giờ học.)

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me