Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 10: Our Houses in the Future

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 45 - Skills 2 - Unit 10 Our Houses In The Future - Global Success - Kết nối tri thức. 3. Listen again and answer the questions about their dream houses.

Listening - Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 Global Success 

1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures

(Hãy nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mỗi người thích ngôi nhà nào hơn? Viết tên của họ dưới các hình ảnh chính xác)

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden.

Nick: My dream houses is different.

Linda: Really? What's it like?

Nick: It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other planets.

Linda: That sounds great, too. But I think it'll be....

Bài giải:

- Nick - picture a

- Linda -picture c

Hướng dẫn dịch:

Nick: Bạn có thể kể cho tôi nghe về ngôi nhà mơ ước của bạn được không, Linda?

Linda: À, đó là một biệt thự lớn bên biển. Phòng có tầm nhìn ra biển. Nó có một hồ bơi và một khu vườn.

Nick: Những ngôi nhà mơ ước của tôi thì khác.

Linda: Thật không? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một căn hộ đẹp trong thành phố. Nó có tầm nhìn ra công viên ở phía trước và tầm nhìn ra thành phố ở phía sau.

Linda: Ồ, nghe hay quá!

Nick: Nó có một chiếc TV siêu thông minh. Tôi có thể xem phim từ hành tinh khác.

Linda: Nghe cũng hay đấy. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ là ...

2. Listen to the conversation again. What is important to Nick? Tick the columns

(Nghe lại đoạn hội thoại. Điều gì là quan trọng đối với Nick? Đánh dấu vào các cột)

 

Linda

Nick

1. park view

2. city view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden

 

 

Bài giải:

- Linda: sea view, swimming pool, garden

- Nick: park view, city view

Hướng dẫn dịch:

- park view: cảnh công viên

- city view: cảnh thành phố

- sea view: cảnh biển

- swimming pool: hồ bơi

- garden: sân vườn

3. Listen again and answer the questions about their dream houses.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà mơ ước của họ.)

1. What type of house does Linda have?

2. Where is her house?

3. What is around her house?

4. What type of house does Nick have?

5. Where is it?

6. What appliances does it have

Bài giải:

She has a big villa

(Cô ấy có một biệt thự lớn)

Her house/It's by the sea

(Nhà của cô ấy /Nó gần biển)

There's a swimming pool and a garden around her house.

(Có một hồ bơi và một khu vườn xung quanh nhà cô ấy.)

He has a flat

(Anh ấy có một căn hộ)

It's in the city

(Nó ở trong thành phố)

Hướng dẫn dịch:

1. Linda có kiểu nhà gì?

2. Nhà cô ấy ở đâu?

3. Xung quanh nhà cô ấy có gì?

4. Nick có kiểu nhà gì?

5. Nó ở đâu?

6. Nó có những thiết bị nào

4. Work in pairs. Discuss your dream house, and fill the table.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về ngôi nhà mơ ước của bạn và điền vào bảng.)

Example:

A: What type of dream house is it?

B: It's a palace.

A Where is it?

B: It's in the mountains.

A: Đó là kiểu nhà mơ ước nào?

B: Đó là một cung điện.

A Nó ở đâu?

B: Nó ở trên núi.

Bài giải:

Type of house:

palace

Location:

In the mountains

Number of rooms:

15

Appliances in the house:

Smart TVs, home robots, 

Hướng dẫn dịch:

Kiểu nhà:

Lâu đài

Địa điểm:

Trên núi

Số phòng:

15

Thiết bị trong nhà:

Ti vi thông minh, rô bốt giúp việc

5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house.

(Sử dụng thông tin trong 4 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ về ngôi nhà mơ ước của bạn.)

Example:

My dream house is a big palace. It is in the mountains....

(Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi….)

Bài giải:

My dream house is a big palace. It is in the mountains. It is surrounded by lots of trees. It has seven rooms: three bedrooms, two bathrooms, one kitchen and one livingroom. There is a large swimming pool in front of it. I have some robots in the palace. They help me to clean the floor, cook meals, water flowers.... I'm happy to live in my palace.

Tạm dịch:

Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi. Nó được bao quanh bởi rất nhiều cây cối. Nó có bảy phòng: ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp và một phòng khách. Có một bể bơi lớn ở phía trước của nó. Tôi có một số người máy trong cung điện. Họ giúp tôi lau sàn, nấu ăn, tưới hoa .... Tôi hạnh phúc khi sống trong cung điện của mình.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me