Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 10: Our Houses in the Future

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 47 - Project - Unit 10 Our Houses In The Future - Global Success - Kết nối tri thức.

My future appliance

I have a robot. It’ll help me to water the flowers in the garden

(Tôi có một con rô bốt Nó sẽ giúp tôi tưới hoa trong vườn)

1. Think about an appliance you would like to have in the future.

2. Make a poster for your future appliance.

3. Write details about the appliance on the poster.

4. Share your poster with the class.

Bài giải:

This is the appliance I would like to have in the future. It’s a friendly robot. It can talk and understand what I say. It will help me study and practice English. It can also listen to my stories. It will be my best friend in the future.

Tạm dịch:

Đây là thiết bị tôi muốn có trong tương lai. Đó là một robot thân thiện. Nó có thể nói và hiểu những gì tôi nói. Nó sẽ giúp học tập và thực hành tiếng Anh. Nó cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của tôi. Nó sẽ là người bạn tốt nhất của tôi trong tương lai.

Hướng dẫn dịch:

1. Nghĩ về một thiết bị mà em muốn có trong tương lai.

2. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai.

3. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích.

4. Chia sẻ áp phích của em với lớp.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me