Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 11: Our Greener World

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 50 A Closer Look 1 - Unit 11 Our Greener World - Global Success - Kết nối tri thức. 2. Write a word/phrase in the box under each picture (Viết một từ / cụm từ vào ô dưới mỗi bức tranh).

Vocabulary - Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 Global Success 

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng từ một ký hiệu trong cột A đến từ phù hợp của nó trong cột B và ý nghĩa của nó trong cột C)

Bài giải:

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một từ / cụm từ vào ô dưới mỗi bức tranh)

rubbish      plastic bottle      glass      noise      plastic bag      paper      water      clothes

Bài giải:

1. rubbish

Rác 

2. plastic bag

Túi nhựa

3. glass 

Ly 

4. plastic bottle 

Chai nhựa

5. noise 

Tiếng ồn

6. paper

Giấy 

7. water 

Nước 

8. clothes

Quần áo

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ từ 2 thành nhóm. Một số từ có thể thuộc nhiều hơn một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Bài giải:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

4. Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables

(Nghe những câu này, sau đó lặp lại. Chú ý đến các âm tiết in đậm)

1. If you cycle, it'll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to use paper bags?

5. We are happy to walk to school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn đạp xe, điều đó sẽ giúp ích cho Trái đất.

2. Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4. Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?

5. Chúng tôi rất vui khi được đi bộ đến trường.

5. Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp.)

Vy: What are you doing?

Mi: I'm writing an article about going green.

Vy: Great! I'm writing a poem about the 3Rs.

Mi: Let me read it.

Vy: I'm still writing. Wait for a minute.

Hướng dẫn dịch:

Vy: Anh đang làm gì vậy?

Mi: Tôi đang viết một bài báo về việc đi xanh.

Vy: Hay quá! Tôi đang viết một bài thơ về 3R.

Mi: Để tôi đọc.

Vy: Tôi vẫn đang viết. Đợi một phút.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me