Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 9: Cities of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 32 Skills 1 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below. (Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà bạn biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

READING - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

1. Work in groups. Look at the postcard and discuss.

(Làm việc nhóm. Nhìn vào tấm bưu thiếp và thảo luận.)

1. When do people write a postcard?

2. What do they often write on a postcard?

Bài giải:

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nào người ta viết bưu thiếp?

2. Mọi người thường viết gì trên bưu thiếp?

1. When they are away from home, often on holiday or business. They want to tell their family or friends what they see and do, and how they feel about their experience there.

(Khi họ vắng nhà, thường đi nghỉ hoặc đi công tác. Họ muốn nói với gia đình hoặc bạn bè của họ những gì họ nhìn thấy và làm, cũng như cảm nhận của họ về trải nghiệm của họ ở đó.)

2. The sender often writes about his/her stay in a city or country.

(Người gửi thường viết về thời gian ở thành phố hoặc đất nước của họ.)

2. Read a postcard and answer the questions

(Đọc bưu thiếp và trả lời các câu hỏi)

To: Granpa and Granma, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam

September 6th

Dear Grandpa and Grandma

Stockholm is fantastic!

Its weather is perfect, sunny! Our hotel is good. It has a swimming pool and a gym. It offers delicious breakfast. Yesterday Mum, Dad and I rented 3 bikes and cycled to the Old. My parents wore their helmets and i wore mine. We visited the Royal Palace first. What a beautiful place! Mum loved it. She said, “Swedish art is amazing.” After that, we had "fika", a café break, in a traditional café. Everything is so wonderful!

Wish you were here!

Love,

1. This postcard is about............... in Stockholm.

A. the weather

B. a holiday

C. landscapes

2. Guests can ..........  in the hotel.

A. exercise

B. cycle

C. see Swedish art

3. Mai and her parents rented bikes to............ .

A. cycle around the hotel

B. visit the Old Town

C. go shopping

4. “Fika’"  is a ..............

A. traditional café

B. palace

C. coffee break

Bài giải:

1.B

2.A

3.B

4.C

Hướng dẫn dịch:

Gửi đến: Ông và Bà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 6 tháng 9

Kính gửi ông và bà

Stockholm thật tuyệt vời!

Thời tiết của nó là hoàn hảo, đầy nắng! Khách sạn của chúng tôi là tốt. Nó có một hồ bơi và một phòng tập thể dục. Nó cung cấp bữa sáng ngon. Hôm qua, bố, mẹ và tôi thuê 3 chiếc xe đạp và đạp xe đến Old. Cha mẹ tôi đội mũ bảo hiểm của họ và tôi đội mũ của tôi. Chúng tôi đến thăm Cung điện Hoàng gia đầu tiên. Thật là một nơi tuyệt đẹp! Mẹ yêu nó. Cô ấy nói, "Nghệ thuật Thụy Điển thật tuyệt vời." Sau đó, chúng tôi có "fika", một buổi giải lao trong quán cà phê, trong một quán cà phê truyền thống. Mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Ước gì ông bà ở đây

Yêu,

3. Read the text and match the places with the things they have.

(Đọc văn bản và kết hợp các địa điểm với những thứ họ có.)

1. The hotel in Stockholm

2. The Old Town

a. the Royal Palace

b. delicious breakfast

c. swimming pool

d. "fika"

e. Swedish art.

Bài giải:

1-b, c

2-a ,d, e

1-b,c: Khách sạn ở Stockholm: Bữa sáng ngon, có bể bơi

2-a,d,e: Phố cổ: Cung điện hoàng gia, “fika”, nghệ thuật Thụy Điển

SPEAKING - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below.

(Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà bạn biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

- What city is it?

-  What is it like? (the weather, the food...)

-  What can you see and do there?

-  How do you feel about it?

Bài giải:

1. What city is it?

=> It’s Tokyo

2. What is it like? (the weather, the food,…)

=> The weather is nice. It’s cool and windy. The food here is delicious but expensive.

3. What can you see and do there?

=> I can see beautiful cherry blossoms and visit some famous temples.

4. How do you feel about it?

=> I feel excited 

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là thành phố nào? 

=> Đó là thành phố Tokyo.

2. Nơi đây như thế nào?

=> Thời tiết đẹp. Trời mát và có gió. Đồ ăn thì ngon nhưng mà đắt.

3. Bạn có thể thấy và làm gì ở đây?

=> Tôi có thể ngắm hoa anh đào và đi thăm các ngôi đền nổi tiếng.

4. Bạn cảm thấy như thế nào?

=> Tôi cảm thấy thú vị.

5. Share the information you have collected in 4 with your class. You may start your talk with:

We're going to tell you about ...

(Chia sẻ thông tin bạn đã thu thập được trong câu 4 với lớp của bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói chuyện của mình bằng Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe về...)

Bài giải:

We’re going to tell you about Vũng Tàu city. It has many beautiful beaches, the weather is usually cool, seafood is fresh, cheap and delicious. In Vũng Tàu city, I can cycle along the beach, do sightseeing, climb mountains, take beautiful photos, swim in the sea and play on the beach, enjoy special food and seafood, buy souvenirs. It’s really great to be in Vũng Tàu city. For me, it’s a liveable place.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me