Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 9: Cities of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 33 Skills 2 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4.

LISTENING - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

1. Work in groups. Discuss and answer the questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.)

1. Where is Bangkok?

(Bangkok ở đâu?)

2. What is Bangkok famous for?

(Bangkok có gì nổi tiếng?)

Bài giải:

1. Bangkok is in central Thailand

2. It' s famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many type of entertainment.

2. Listen and tick T (True) or F (False)

(Nghe và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai))

 

T

F

1. Bangkok is famous for palaces

2.Things at Chatuchak market are expensive

3. The float market is on the sea

4. You can find food stalls all around Bangkok

 

 

 

Bài nghe:

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It's only five minutes' walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to try street food in Bangkok. It's easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Tạm dịch bài nghe:

(Bangkok nổi tiếng với các khu chợ và ẩm thực đường phố.

Ghé thăm Chatuchak, chợ cuối tuần lớn nhất trên thế giới. Có hơn 15.000 gian hàng bán gần như mọi thứ, với giá rẻ. Chỉ cách nhà ga năm phút đi bộ. Khi bạn truy cập cái này chợ, bạn có thể thấy một phần cuộc sống của người dân Thái Lan.

Một loại hình chợ thú vị khác là chợ nổi trên sông. Đừng quên thử các món ăn đường phố ở Băng Cốc. Thật dễ dàng để tìm thấy các quầy hàng ăn uống trên khắp Bangkok, phục vụ các món ăn Thái Lan khác nhau. họ đang

Thật sự rất ngon.)

Bài giải:

1. Bangkok is famous for palaces (Bangkok nổi tiếng với các cung điện)

   F (markets and street food)

2. Things at Chatuchak market are expensive (Đồ ở chợ Chatuchak rất đắt)

   F (cheap)

3. The float market is on the sea (Chợ nổi trên biển)

    F (on the river)

4. You can find food stalls all around Bangkok (Bạn có thể tìm thấy các quán ăn khắp Bangkok)

   T

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number.

(Nghe lại và điền vào mỗi khoảng trống bằng 1 từ/câu )

1. Chatuchak market has over....... stalls.

2. Chatuchak market is about....... minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people's ............ at a market.

4. Street food in Bangkok is .........

Bài giải:

1. 15,000

2. 5

3. life

4. delicious

1. Chatuchak market has over 15,000 stalls.

2. Chatuchak market is about 5 minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people’s life at a market.

4. Street food in Bangkok is delicious.

Hướng dẫn dịch:

1. Chợ Chatuchak có hơn 15.000 quầy hàng.

2. Chợ Chatuchak thì khoảng 5 phút đi bộ từ nhà ga.

3. Bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người Thái ở khu chợ.

4. Đồ ăn đường phố ở Băng Cốc thì ngon.

4. Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide.

(Làm việc nhóm. Nói về một thành phố ở quốc gia của bạn, sử dụng các câu hỏi bên dưới làm hướng dẫn.)

- What city is it?

- What is it like? (the weather, the people, the food)

- What can you see and do there?

Bài giải:

- It is Hạ Long city.

- The weather is cool (the average temperature is over 21oC), the people are friendly and helpful, the food is fresh and delicious.

- In Hạ Long city, you can visit Hạ Long Bay, go to Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum.

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4.

 (Làm việc nhóm. Nói về một thành phố ở quốc gia của bạn, sử dụng các câu hỏi bên dưới)

Dear Mum and Dad,

How are you? I’m having a really great time in Hạ Long city. The weather is cool. People are friendly and helpful. The food, especially seafood, is fresh, cheap and delicious. In Hạ Long city, I can visit Hạ Long Bay, go to Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum. You should come here one day.

Love,

Trang

Tạm dịch bài viết:

Gửi bố và mẹ yêu,

Bố mẹ khỏe không? Con đang có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời ở thành phố Hạ Long. Thời tiết mát mẻ. Mọi người thân thiện và hữu ích. Đồ ăn, đặc biệt là hải sản tươi, rẻ và ngon. Ở thành phố Hạ Long, mình có thể tham quan Vịnh Hạ Long, đi đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm vịnh Bái Tử Long, chùa Bà Vàng, chợ đêm Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh. Bạn nên đến đây vào một ngày nào đó.

Yêu,

Trang

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me