Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Review 3 (Units 7 - 8 - 9)

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 36 Language Review 3 - Global Success - Kết nối tri thức. 2. Choose a, B, or C to fill the gaps in the passage. (Chọn a, B hoặc C để lấp đầy khoảng trống trong đoạn văn.)

PRONUNCIATION - REVIEW 3 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

1. Circle the word with the different underlined sound. Listen and check.

(Khoanh chọn từ với các âm được gạch chân khác. Nghe và kiểm tra.)

1. A. tower

2. A. symbol

3. A. farther

4. A. Saturday

5. A. tennis

B. how

B. opening

B. earth

B. racket

B. prepare  

C. snow

C. postcard

C. both

C. game

C. chess

Bài giải:

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

1. C

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /əʊ/, các phương án còn lại được phát âm /aʊ/.

2. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm /θ/.

4. C

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm /æ/.

5. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /e/.

VOCABULARY - REVIEW 3 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

2. Choose a, B, or C to fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C để lấp đầy khoảng trống trong đoạn văn.)

Most children love (1) ........... activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow like (3) ........... , children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting (4) .......... on TV or visit (5)  ........... in the area.

1. A outdoor 

2. A. tennis

3. A. Sweden

4. A. characters

5. A. sports

B. indoor  

B. karate  

B. India 

B. viewers

B. city 

C. school

C. swimming

C. Brazil

C. programmes

C. landmarks

Bài giải:

1. A 2. C 3. A 4. C 5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow like Sweden, children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu hết trẻ em đều thích các hoạt động ngoài trời khi thời tiết đẹp. Họ chơi bóng đá, trượt ván hoặc đi bơi. Ở những nước có nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ em đi trượt tuyết cùng bố mẹ để tập trượt tuyết. Khi không trượt tuyết, họ có thể ở nhà và xem các chương trình thú vị trên TV hoặc tham quan các địa danh trong khu vực.)

3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ trong khung.)

 football                   city                    landmark                        television                     summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............  in Paris.

2. Pelé is a great ............  player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... in the world is more interesting than Los Angeles.

5. ............... are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

Bài giải:

1. landmark 2. football 3. television  4. city 5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là một địa danh nổi tiếng ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời đến từ Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có rất nhiều chương trình giáo dục trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không có thành phố nào trên thế giới thú vị hơn Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

(Các môn thể thao mùa hè rất phổ biến ở các quận có nhiều ánh nắng mặt trời như Australia.)

GRAMMAR - REVIEW 3 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match  .......... ten minutes ago.

A. starts             B. started              C. is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... he was on holiday.

A. because          B. and             C. while

3. Hong Kong is famous for...............  double-decker buses.

A. its                    B. it                  C. it’s

4. Sports and games ............ an important part in our lives.

A. play                  B. plays           C. played

5. The USA ..... first colour TV in 1953.

A. has                   B. have            C. had

6. We are now in the city museum. ........... any objects on display.

A. Not touch              B. Don't touch                  C. Don’t touching

Bài giải:

1.B

2.C

3.A

4.A

5.C

6.B

Hướng dẫn dịch:

1. John, bạn muộn rồi. Trận đấu đã bắt đầu 10 phút trước.

2. Ben đã viết cho bố mẹ một chiếc bưu thiếp khi bạn ấy đang trong kì nghỉ.

3. Hong Kong nổi tiếng với xe buýt hai tầng.

4. Các môn thể thao và trò chơi đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

5. Người Mĩ đã có ti vi màu đầu tiên vào năm 1953.

6. Chúng ta bây giờ đang ở trong bảo tang thành phố. 

5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa những từ để hỏi được gạch chân nếu cần.)

1. Who sports do you like?

2. What time do you have English class?

3. What do you like Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in China or in Korea?

Bài giải:

1. Who => What

What sports do you like?

(Bạn thích môn thể thao nào?)

2. What time do you have English class?

(Bạn có lớp tiếng Anh lúc mấy giờ?)

3. What => Why

Why do you like Hoi An?

(Vì sao bạn thích Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5. When => Where

Where is the Great Wall: in China or in Korea?

(Vạn Lý Trường Thành ở đâu: ở Trung Quốc hay ở Hàn Quốc?)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me