Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1: Điểm. Đường thẳng.

Bài 1 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

Phương pháp:

Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y…

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D,…

- Đường thẳng có thể được gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng.

Trả lời:

a)

b) Có thể gọi tên đường thẳng là: AB, BD, CD...

Bài 2 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Trả lời:

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈ .

- Điểm A thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: A ∈ p.

- Điểm B thuộc đường thẳng. Ký hiệu: B ∈ p.

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ .

- Điểm C thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: C ∉ p.

- Điểm D thuộc đường thẳng. Ký hiệu: D ∉ p.

Vẽ hình:

Bài 3 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong hình vẽ bên: 

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Trả lời:

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈

Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B∈ i

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉ 

Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A ∉ j, A∉  n

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C ∉ i, C ∉ n.

Bài 4 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

Trả lời:

Bài 5 trang 73 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Trả lời:

Điểm thuộc đường thẳng: Con muỗi đậu trên sợi dây phơi quần áo, giọt nước trên mép bàn

Điểm không thuộc đường thẳng: Giọt nước ở dưới sàn so và dây phơi quần áo,…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác