Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.39; 8.40; 8.41; 8.42; 8.43 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài tập cuối chương VIII

Bài 8.39 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Trả lời:

a) Đúng vì điểm C nằm trên d và hai điểm A, B không nằm trên d.

b) Sai vì ta kẻ được đường thẳng đi qua cả 3 điểm A, B, C.

c) Đúng vì điểm F không nằm trên m.

d) Đúng vì F không nằm trên đường thẳng DE ( là đường thẳng m).

Bài 8.40 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về :

a) Ba điểm A, B  và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC  và AC?

Trả lời:

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và BC<AB<AC.

Bài 8.41 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

Trả lời:

Vì O là trung điểm của MN nên MO = NO = 7:2 = 3,5 (cm).

Bài 8.42 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ.

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Trả lời:

a) Các góc có trong hình vẽ là : \(\widehat {ABC},\widehat {DAB},\widehat {BCD},\widehat {CDA}\)

b) 

Các góc nhọn là : \(\widehat {CDA},\widehat {BCD}\).

Các góc tù là : \(\widehat {DAB},\widehat {ABC}\).

Bài 8.43 trang 67, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình 8.57

a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8.57

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Trả lời:

a) 

Các tia có trong hình vẽ là : Ox ; Oy ; Oz.

Hai tia đối nhau là : Ox ; Oy

b) Các góc vuông là : ∠ xOy ; ∠  zOy.

c) 

Ta có: B nằm trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \) nên nó là góc tù.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác