Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 33 bài So sánh các phân số. Hỗn số dương - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên. a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất?Ít nhất?

BÀI TẬP:

Bài 1 trang 33 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

So sánh:

a)     \(\frac{-9}{4}\) và \(\frac{1}{3}\)

b)    \(\frac{-8}{3}\) và \(\frac{4}{-7}\)

c)     \(\frac{9}{-5}\) và \(\frac{7}{-10}\)

Trả lời:

a) Vì \(\frac{-9}{4}<0\), mà 0 < \(\frac{1}{3}\)

Vậy \(\frac{-9}{4}< \frac{1}{3}\)

b) Ta có: \(\frac{4}{-7}\)=\(\frac{-4}{7}\)= \(\frac{(-4).3}{7.1}\)= \(\frac{-12}{21}\)

\(\frac{-8}{3}\)= \(\frac{(-8).7}{3.7}\)= \(\frac{-56}{21}\)

Vì 12 < 56 nên -12 > -56. Do đó \(\frac{-12}{21}\) > \(\frac{-56}{21}\)

Vậy \(\frac{-8}{3}\)< \(\frac{4}{-7}\)

*Cách 2: Vì \(\frac{4}{-7}\)> -1, mà \(\frac{-8}{3}\)<-1.

Vậy \(\frac{-8}{3}\)< \(\frac{4}{-7}\)

c) Ta có: \(\frac{9}{-5}\)=\(\frac{-9}{5}\)= \(\frac{(-9).2}{5.2}\)= \(\frac{-18}{10}\)

\(\frac{7}{-10}\)= \(\frac{-7}{10}\)

Vì 7< 18 nên -7 > -18. Do đó \(\frac{-7}{10}\) > \(\frac{-18}{10}\)

Vậy \(\frac{9}{-5}\) < \(\frac{7}{-10}\)

*Cách 2:

Vì \(\frac{9}{-5}\) < -1, mà \(\frac{7}{-10}\)> -1.

Vậy \(\frac{9}{-5}\) < \(\frac{7}{-10}\)

Bài 2 trang 33 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần

a)     \(\frac{2}{5}; \frac{-1}{2}; \frac{2}{7}\);

b)    \(\frac{12}{5}; \frac{-7}{3}; \frac{-11}{4}\)

Trả lời:

a)Ta có:

\(\frac{2}{5}=\frac{2.14}{5.14}=\frac{28}{70}\)

\(\frac{-1}{2}=\frac{(-1).35}{2.35}=\frac{-35}{70}\)

\(\frac{2}{7}=\frac{2.10}{7.10}=\frac{20}{70}\)

Vì -35< 20< 28 nên \(\frac{-35}{70} < \frac{20}{70}< \frac{28}{70}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{-1}{2}; \frac{2}{7}; \frac{2}{5}\)

b)Ta có:

\(\frac{12}{5}=\frac{12.12}{5.12}=\frac{144}{60}\)

\(\frac{-7}{3}=\frac{(-7).20}{3.20}=\frac{-140}{60}\)

\(\frac{-11}{4}=\frac{(-11).15}{4.15}=\frac{-165}{60}\)

Vì -165< -140< 144 nên \(\frac{-165}{60} < \frac{-140}{60}< \frac{144}{60}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{-11}{4};  \frac{-7}{3};  \frac{12}{5}\)

Bài 3 trang 33 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất?Ít nhất?

b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

Trả lời:

a)Bạn Hà dành nhiều thời gian để ngủ nhất; dành ít thời gian để ăn nhất

b)Ta có:

\(\frac{1}{3}= \frac{1.8}{3.8}= \frac{8}{24}\)

\(\frac{1}{6}= \frac{1.4}{6.4}= \frac{4}{24}\)

\(\frac{7}{24}\)

\(\frac{1}{12}= \frac{1.2}{12.2}=\frac{2}{24}\)

\(\frac{1}{8}= \frac{1.3}{8.3}= \frac{3}{24}\)

Vì \(\frac{2}{24}< \frac{3}{24}< \frac{4}{24}< \frac{7}{24}< \frac{8}{24}\)

Do đó: Các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần là:

\(\frac{1}{3}; \frac{7}{24}; \frac{1}{6}; \frac{1}{8}; \frac{1}{12}\)

Bài 4 trang 33 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

a)     Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút;                              10 giờ 20 phút

b)Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là héc – ta (biết 1 ha= 100a):

1 ha 7 a;                                        3 ha 50 a.

Trả lời:

a)     2 giờ 15 phút = 2 giờ \(\frac{15}{60}\) giờ = \(2\frac{1}{4}\) giờ

10 giờ 20 phút = 10 giờ \(\frac{20}{60}\) giờ = \(10\frac{1}{3}\) giờ

b)    1 ha 7 a = 1 ha \(\frac{7}{100}\) ha= \(1\frac{7}{100}\) ha

3 ha 50 a= 3 ha \(\frac{50}{100}\) ha= \(3\frac{1}{2}\) ha

Bài 5 trang 33 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chọn số thích hợp cho?

Trả lời:

a)     \(\frac{-11}{15}< \frac{-10}{15}< \frac{-9}{15}< \frac{-8}{15}\)

b)    Ta có: \(\frac{-1}{3}= \frac{-12}{36}; \frac{-1}{4}= \frac{-8}{36}\)

Vậy \(\frac{-1}{3}< \frac{-11}{36}< \frac{-5}{18}< \frac{-1}{4}\)

c)     \(\frac{4}{-12}> \frac{5}{-12}> \frac{6}{-12}> \frac{7}{-12}\)

d)    \(\frac{-1}{-4}> \frac{-1}{-5}> \frac{-1}{-6}> \frac{-1}{-7}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác