Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 38 bài Phép cộng. Phép trừ phân số - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt 2/7 kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

BÀI TẬP:

Bài 1 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a)     \(\frac{-2}{9} + \frac{7}{-9}\)

b)    \(\frac{1}{-6} + \frac{13}{-15}\)

c)     \(\frac{5}{-6} + \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}\)

Trả lời:

a)     \(\frac{-2}{9} + \frac{7}{-9}\)= \(\frac{-2}{9} + \frac{-7}{9}\)=\(\frac{(-2) +(-7)}{9}= \frac{-9}{9}=1\)

b)    \(\frac{1}{-6} + (\frac{13}{-15}\) =\(\frac{-1}{6}+ \frac{-13}{15}= \frac{-5}{30}+\frac{-26}{30}=\frac{(-5) +(-26)}{30}=\frac{-31}{30}\)

c)     \(\frac{5}{-6} + \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}= \frac{-5}{6}+ \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}\)

\(=\frac{(-5).6}{6.6}+\frac{(-5).3}{12.3}+\frac{7.2}{18.2}=\frac{(-30)}{36}+\frac{-15}{36}+\frac{14}{36}\)

\(=\frac{(-30)+(-15)+14}{36}=\frac{-31}{36}\)

Bài 2 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a) \(\frac{2}{9}+ \frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10}\)

b) \(\frac{-11}{6}+ \frac{2}{5}+ \frac{-1}{6}\)

c) \(\frac{-5}{8} +\frac{12}{7}+\frac{13}{8}+\frac{2}{7}\)

Trả lời:

a)\(\frac{2}{9}+ \frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10}=\frac{2}{9}+(\frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10})= \frac{2}{9} + \frac{-10}{10}\)\(=\frac{2}{9}+ (-1)= \frac{2}{9} + \frac{-9}{9}=\frac{-7}{9}\)

b)\(\frac{-11}{6}+ \frac{2}{5}+ \frac{-1}{6}= (\frac{-11}{6}+\frac{-1}{6})+\frac{2}{5}= \frac{-12}{6}+\frac{2}{5}\)\(=(-2)+\frac{2}{5}= \frac{-10}{5}+ \frac{2}{5}= \frac{-8}{5}\)

c)\(\frac{-5}{8} +\frac{12}{7}+\frac{13}{8}+\frac{2}{7}= (\frac{-5}{8}+\frac{13}{8}) + (\frac{12}{7}+\frac{2}{7})\)= \(\frac{8}{8}+\frac{14}{7}= 1 +2 =3\)

Bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm số đối của mỗi phân số sau:

\(\frac{9}{25}; \frac{-8}{27}; -\frac{15}{31}; \frac{-3}{-5}; \frac{5}{-6}\)

Trả lời:

Số đối của \(\frac{9}{25}\) là \(\frac{-9}{25}\)

Số đối của \(\frac{-8}{27}\) là \(\frac{8}{27}\)

Số đối của \(-\frac{15}{31}\) là \(\frac{15}{31}\)

Số đối của \(\frac{-3}{-5}\) là \(\frac{-3}{5}\)

Số đối của \(\frac{5}{-6}\) là \(\frac{5}{6}\)

Bài 4 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a)     \(\frac{5}{16}- \frac{5}{24}\)

b)    \(\frac{2}{11}+(\frac{-5}{11}- \frac{9}{11})\)

c)     \(\frac{1}{10}- (\frac{5}{12}- \frac{1}{15})\)

Trả lời:

a)     \(\frac{5}{16}- \frac{5}{24}\)= \(\frac{5.3}{16.3}- \frac{5.2}{24.2}\)=

\(\frac{15}{48}- \frac{10}{48}=\frac{5}{48}\)

b)    \(\frac{2}{11}+(\frac{-5}{11}- \frac{9}{11})\)= \(\frac{2}{11}+\frac{-5}{11}- \frac{9}{11}= \frac{2+(-5)-9}{11}=\frac{-12}{11}\)

c)     \(\frac{1}{10}- (\frac{5}{12}- \frac{1}{15})\)=\(\frac{1}{10}- \frac{5}{12}+ \frac{1}{15}\)= \(\frac{1.6}{10.6}- \frac{5.5}{12.5}+\frac{1.4}{15.4}= \frac{6}{60}+\frac{25}{60}+\frac{4}{60}\)\(=\frac{6-25+4}{60}=\frac{-15}{60}=\frac{-1}{4}\)

Bài 5 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a)     \(\frac{27}{13}-\frac{106}{111} +\frac{-5}{111}\)

b)    \(\frac{12}{11}-\frac{-7}{19} +\frac{12}{19}\)

c)     \(\frac{5}{17}-\frac{25}{31} +\frac{12}{17}+\frac{-6}{31}\)

Trả lời:

a)\(\frac{27}{13}-\frac{106}{111} +\frac{-5}{111}=\frac{27}{13} + (\frac{-106}{111}+ \frac{-5}{111})\)\(= \frac{27}{13}+ \frac{-111}{111}= \frac{27}{13} -1\)\( = \frac{27}{13}- \frac{13}{13}= \frac{14}{13}\)

b)\(\frac{12}{11}-\frac{-7}{19}+\frac{12}{19}= \frac{12}{11}+(\frac{7}{19}+\frac{12}{19})\)\(=\frac{12}{11} +\frac{19}{19}=\frac{12}{11}+1\)\(=\frac{12}{11}+\frac{11}{11}=\frac{23}{11}\)

c) \(\frac{5}{17}-\frac{25}{31} +\frac{12}{17}+\frac{-6}{31}=(\frac{5}{17}+\frac{12}{17})+(\frac{-25}{31}+\frac{-6}{31})\)\(=\frac{17}{17}+\frac{-31}{31}=1+(-1)= 0 \)

Bài 6 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm x, biết:

a)     x - \(\frac{5}{6}=\frac{1}{2}\)

b)    \(\frac{-3}{4} – x = \frac{-7}{12}\)

Phương pháp:

Số bị trừ= hiệu + số trừ

Số trừ= số bị trừ - hiệu

Trả lời:

a)     x - \(\frac{5}{6}=\frac{1}{2}\)

x                        = \(\frac{1}{2} +\frac{5}{6}\)

x                        = \(\frac{3}{6}+\frac{5}{6}\)

x                        = \(\frac{8}{6}\)

x                        =\(\frac{4}{3}\)

Vậy  x=\(\frac{4}{3}\)

b)    \(\frac{-3}{4} – x = \frac{-7}{12}\)

                          x  = \(\frac{-3}{4} - \frac{-7}{12}\)

                              x = \(\frac{-3}{4}+\frac{7}{12}\)

                              x  = \(\frac{-9}{12}+\frac{7}{12}\)

                              x  = \(\frac{-2}{12}\)

                              x= \(\frac{-1}{6}\)

Vậy x= \(\frac{-1}{6}\)

Bài 7 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt \(\frac{3}{8}\) kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt \(\frac{2}{7}\) kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Trả lời:

Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được số phần kế hoạch của Quý I là:

\(1-\frac{3}{8}- \frac{2}{7}= \frac{56}{56} - \frac{21}{56}- \frac{16}{56}=\frac{19}{56}\)

Bài 8 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp \(\frac{1}{4}\) số sách của lớp, tổ II góp \(\frac{9}{40}\) số sách của lớp, tổ III góp \(\frac{1}{5}\) số sách của lớp, tổ IV góp phần còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Trả lời:

Tổ IV đã góp số phần số sách của lớp là:

\(1-\frac{1}{4}\)- \(\frac{9}{40}\)- \(\frac{1}{5}\)= \(\frac{40}{40}\)-\(\frac{10}{40}\)- \(\frac{9}{40}\)- \(\frac{8}{40}\)= \(\frac{13}{40}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác