Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 9: Cities of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 26, 27 Getting Started Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 2. Write the name of the cities in the correct place. (Viết tên các thành phố vào đúng chỗ.)

WHAT NICE PHOTO - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn't it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah... on the River Thames. It's a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You're lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

Hướng dẫn dịch:

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ ... trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…

2. Write the name of the cities in the correct place.

(Viết tên các thành phố vào đúng chỗ.)

Bài giải:

1. New York 

2. London

3. Sydney

3. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

(Đọc lại đoạn hội thoại và nối các thành phố với các tính từ tương ứng.)

1. Sydney

a. rainy

2. London

b. crowded

3. New York

c. exciting

d. beautiful

e. interesting

Bài giải:

1 - c, d

2 - a

3 - b, e

1. Sydney - exciting, beautiful

(Sydney - thú vị, đẹp)

2. London - rainy

(London - nhiều mưa)

3. New York - crowded, interesting

(New York - đông đúc, thú vị)

4. Match the cities with their landmark.

(Ghép các thành phố với địa danh của chúng.)

Bài giải:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

5. Game: What the city is it?

(Trò chơi: Nó là thành phố nào?)

A: What’s it like? (Nó như thế nào?)

B: It has beautiful beaches. (Nó có những bãi biển đẹp.)

C: Is it in Australia? (Nó ở Úc phải không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

A: It’s Sydney. (Đó là Sydney.)

B: Right. (Đúng vậy.)

Bài giải:

A: What’s it like? (Nó như thế nào?)

B: It has a lot of historic places. (Nó có rất nhiều địa điểm lịch sử.)

A: Is it in Viet Nam? (Nó ở Việt Nam phải không? )

B: It’s Ha Noi(Đó là Hà Nội.)

A: Right. (Đúng vậy.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • A Closer Look 1 Unit 9 trang 28 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 28 A Closer Look 1 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 3. Write the words/phrases below under the correct pictures. (Viết các từ / cụm từ bên dưới dưới các hình ảnh đúng.)

 • A Closer Look 2 Unit 9 trang 29 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 29, 30 A Closer Look 2 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. (Hoàn thành các câu với các tính từ sở hữu đúng.)

 • Communication Unit 9 trang 30 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 30, 31 Communication Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. (Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.)

 • Skills 1 Unit 9 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 32 Skills 1 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below. (Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà bạn biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)