Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 9: Cities of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 30, 31 Communication Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. (Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.)

EVERYDAY ENGLISH - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

Expressing exclamations with What.

(Bày tỏ sự cảm thán với What)

1. Look at the picture. Listen and read the exclamations.

(Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc các câu cảm thán)

1. What a nice city! (Thật là một thành phố tốt đẹp!)

2. What a clear sky! (Thật là một bầu trời trong sáng!)

3. What tall buildings! (Nhà cao tầng nào!)

2. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using excalmations with What. You may use a suggestions below

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì bạn nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Bạn có thể sử dụng một gợi ý bên dưới )

- happy / beautiful children

- colourful / nice picture

- sunny / beautiful weather

- small / cute boy

- beautiful / colourful apple trees

Bài giải:

- What happy and beautiful children!

(Hạnh phúc và trẻ đẹp!)

- What a colorful and nice picture!

(Thật là một bức tranh đầy màu sắc và đẹp!)

- What sunny and beautiful weather!

(Trời nắng đẹp làm sao!)

- What a small and cute boy!

(Thật là một cậu bé nhỏ nhắn và dễ thương!)

- What beautiful and colorful apple trees!

(Cây táo đẹp và nhiều màu sắc làm sao!)

CITY LANDMARKS - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

City landmarks 

(Những địa điểm nổi bật trong thành phố)

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures.

(Làm việc theo cặp. Viết tên của các địa danh và sắp xếp các hình ảnh chính xác.)

Eiffel Tower                    Big Ben                    Sydney Opera House                    Merlion

Bài giải:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower

4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions.

(Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.)

1............    

This tower is on the bank of the River Thames in London. In the tower, there's a big cock and a bell.

(Tòa tháp này nằm trên bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.)

2.............

It's a theatre on Sydney Harbour. Its roots are white and look like shells. Visitors from all over the world come

to see it.

(Đó là một nhà hát trên Cảng Sydney. Nó là mái nhà có màu trắng và trông giống như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem nó.)

3.............

This famous tower is in Paris. Every year, milions of visitors climb to its top to see the whole view of Paris.

(Tòa tháp nổi tiếng này ở Paris. Mỗi hàng năm, hàng triệu du khách leo lên trên cùng để ngắm toàn cảnh Paris.)

4.............

It has the head of a lion and the body of a fish. It's a famous landmark in Singapore.

(Nó có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Singapore.)

Bài giải:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Eiffel Tower

4. Merlion

1. Big Ben

Tháp này nằm bên bờ sông Thames ở Luân Đôn. Trên cái tháp có một chiếc đồng hồ lớn và một cái chuông.

2. Nhà Hát Opera Sydney

Có một nhà Hát ở Cảng Sydney. Phần mái của nó màu trắng va trông như chiếc vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng nó.

3. Tháp Eiffel

Đây là tháp nổi tiếng ở Paris. Mỗi năm, có hàng triệu du khách leo lên đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh Paris.

4. Merlion

Nó có đầu sư tử và thân cá. Là một địa điểm nổi tiếng ở Singapore.

QUIZ  - UNIT 9 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

5. Work In pairs. Read the questions and circle the correct answers.

1. Which city is nearer to Ha Noi than the others?

A. Berlin

B. Bangkok

C. Tokyo

2. The people of Quang Nam are proud of their ancient town, ..........

A. Hoi An

B. SaPa

C. Bach Ma

3. Phnom Penh is the capital city of.........

A. Indonesia

B. the Philippines

C. Cambodia

4. For children, California is famous for its.....

A. Disneyland Park

B. Golden Gate Bridge

C. national parks

Bài giải:

1. B

2. A

3. C

4. A

1. B

Which city is nearer to Ha Noi than the others? => B. Bangkok

(Thành phố nào gần Hà Nội hơn những thành phố khác? - Băng Cốc.)

2. A

The people of Quang Nam are proud of their ancient town, Hoi An.

(Người dân Quảng Nam tự hào về phố cổ, Hội An.)

3. C

Phnom Penh is the capital city of Cambodia.

(Phnom Penh là thủ đô của Cam-pu-chia.)

4. A

For children, California is famous for its Disneyland Park.

(Đối với trẻ em, California nổi tiếng với Disneyland Park.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Skills 1 Unit 9 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 32 Skills 1 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below. (Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà bạn biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

 • Skills 2 Unit 9 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 33 Skills 2 Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4.

 • Looking Back Unit 9 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 34 Looking Back Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 4. Read the sentences and correct the underlined words. (Đọc các câu và sửa các từ được gạch chân.)

 • Project Unit 9 trang 35 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 35 Project Unit 9 Cities of the world - Global Success - Kết nối tri thức. 1. Work in groups. Choose one city in the world you would like to visit.