Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 10: Our Houses in the Future

Giải bài tập Tiếng Anh 6 trang 40 A Closer Look 1 - Unit 10 Our Houses In The Future - Global Success - Kết nối tri thức. 5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words.

Vocabulary - Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 Global Success 

1. Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once.

(Nghe và lặp lại các từ / cụm từ trong hộp. Sau đó đặt chúng vào các cột thích hợp. Bạn có thể sử dụng một số hơn một lần.)

electric cooker    dishwasher     washing machine     wireless TV     fridge     electric fan     computer     smart clock

living room

bedroom

kitchen

 

 

  

Bài nghe: 

Electric cooker

Nồi cơm điện

Washing machine 

Máy giặt

Fridge 

Tủ lạnh

Computer 

Máy tính

Dishwasher 

Máy rửa bát

Wireless TV

Ti vi kết nối Wifi không dây

Electric fan

Quạt điện

Smart clock

Đồng hồ thông minh

Bài giải: 

Living room

Bedroom 

Kitchen 

Wireless TV

Electric fan 

Smart clock 

Computer 

Wireless TV

Smart clock 

Electric fan

Electric cooker

Fridge 

Dishwasher 

Washing machine 

2. Match the appliances in A with what they can help us to do in B.

(Ghép các thiết bị ở A với những gì chúng có thể giúp chúng ta làm ở B.)

A

B

 1. electric cooker (nồi cơm điện)

 2. dishwasher (máy rửa chén)

 3. fridge (tủ lạnh)

 4. washing machine (máy giặt)

 5. computer (máy vi tính)

 a. receive and send emails (nhận và gửi email)

 b. keep food fresh (giữ thực phẩm tươi)

 c. cook rice (nấu cơm)

 d. wash and dry dishes (rửa và lau khô bát đĩa)

 e. wash and dry clothes (giặt và làm khô quần áo)

Bài giải:

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

1 - c: electric cooker - cook rice (nồi cơm điện - nấu cơm)

2 - d: dishwasher - wash and dry dishes (máy rửa chén - rửa và lau khô bát đĩa)

3 - b: fridge - keep food fresh (tủ lạnh - giữ thực phẩm tươi)

4 - d: washing machine - wash and dry clothes (máy giặt - giặt và làm khô quần áo)

5 - a: computer - receive and send emails (máy vi tính - nhận và gửi email)

3. Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về các thiết bị, sử dụng thông tin trong 2.)

Example: 

A: What can an electric cooker help us to do?

(Nồi cơm điện có thể giúp chúng ta làm gì?) 

B: It can help us to cook rice. 

(Nó có thể giúp chúng ta nấu cơm.) 

Bài giải:

A: What can a dishwasher help us to do?

(Máy rửa bát có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us to wash and dry dishes.

(Nó có thể giúp chúng ta rửa và làm khô bát đĩa.)

A: What can a fridge help us to do?

(Tủ lạnh có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us keep food fresh.

(Nó có thể giúp chúng tôi giữ thực phẩm tươi.)

Pronunciation

Stress in two-syllable words

(Trọng âm của các từ có hai âm tiết)

4. Listen and repeat the words.

(Lắng nghe và lặp lại các từ.)

‘picture     ‘robot ‘             bedroom

‘kitchen     ‘housework     ‘palace

‘village       ‘mountains

Picture 

Bức tranh 

Kitchen 

Bếp

Village 

Làng 

Robot 

Rô bốt

Housework 

Việc nhà 

Mountains 

Núi 

Bedroom 

Phòng ngủ

Palace 

Cung điện

5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words.

(Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến trọng âm của những từ được gạch chân.)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

(Bức tranh trên tường của phòng ngủ.)

2. The robot helps me to do the housework.

(Người máy giúp tôi làm việc nhà.)

3. There's a very big kitchen in the palace.

(Có một nhà bếp rất lớn trong cung điện.)

4. Their village is in the mountains.

(Ngôi làng của họ ở trên núi.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me