Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 73; bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74; bài 7 trang 75 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 48. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Bài 1 Tính nhẩm. a) 210 : 7 b) 540 : 9

Bài 1 trang 73 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

a) 632 : 7                       b) 840 : 6

   407 : 8                         720 : 4

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính phép chia

Bước 2: Thực hiệp chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Trả lời: 

Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính (theo mẫu).

a) 816 : 8

b) 620 : 6

Phương pháp: 

Đặt tính phép chia rồi thưc hiện chia từ trái sang phải.

Trả lời:  

Bài 1 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 210 : 7                                 b) 540 : 9                    c) 360 : 6

   100 x 9                                    800 x 0                        480 : 8

Phương pháp:

210 : 7 có thể viết 21 chục : 7 = 3 chục, do đó 210 : 7 = 30

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Trả lời: 

a) 210 : 7 = 30

    100 x 9 = 900

b) 540 : 9 = 60

    800 x 0 = 0

c) 360 : 6 = 60 

    480 : 8 = 60

Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) .?. dm = 1 m                       b) .?. cm = 1m                 c) 1 giờ = .?. phút

   320 dm = .?. m                        700 cm = .?. m                5 giờ = .?. phút

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 10 dm = 1 m   ;   100 cm = 1 m

                          1 giờ = 60 phút

Trả lời: 

a) 10 dm = 1 m                       b) 100 cm = 1m             c) 1 giờ = 60 phút

   320 dm = 32 m                        700 cm = 7 m                5 giờ = 300 phút

Bài 3 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành các câu nói sau.

Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút. Bạn An vẽ tranh trong 1 giờ.

a) Bạn .?. vẽ lâu hơn bạn .?. là .?. phút.

b) Bạn .?. vẽ nhanh hơn bạn .?. là .?. phút.

Phương pháp:

Bước 1: Đổi 1 giờ về đơn vị phút.

Bước 2: So sánh thời gian vẽ tranh của hai bạn và trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

a) Bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình 15 phút. 

b) Bạn Bình vẽ nhanh hơn bạn An 15 phút.

Bài 4 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính rồi cho biết phép chia nào dưới đây có thương là số tròn chục. 

a) 720 : 7                     b) 633 : 9                    c) 804 : 5

 881 : 8                         180 : 6                         196 : 4

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính phép chia

Bước 2: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải

Trả lời: 

a) 720 : 7 = 102 (dư 6)                     b) 633 : 9 = 70 (dư 3)                c) 804 : 5 = 160 (dư 4)

    881 : 8 = 110 (dư 1)                         180 : 6 = 30                               196 : 4 = 49

Phép chia có thương là số tròn chục là: 633 : 9 và 180 : 6

Bài 5 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính.

a) (815 – 234) : 7                                b) 109 x 9 + 18

c) 190 x 0 : 8                                       d) 444 : (3 x 2)

Phương pháp:

- Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

- Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Đối với biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Trả lời: 

a) 

(815 – 234) : 7 

= 581 : 7  

= 83

b) 

109 x 9 + 18 

= 981 + 18 

= 999

c) 

190 x 0 : 8 

= 0 : 8

= 0

d) 

444 : (3 x 2) 

= 444 : 6 

= 74 

Bài 6 trang 74 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Để trang trí các hộp quà, Ngọc cắt 6 m dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu xăng–ti–mét?

Phương pháp:

Muốn tính độ dài mỗi sợi dây ta lấy độ dài sợi dây ban đầu chia cho 8.

Trả lời: 

Tóm tắt

8 sợi dây: 6 m

1 sợi dây: … cm?

Bài giải

Đổi 6 m = 600 cm

Độ dài mỗi sợi dây là

 600 : 8 = 75 (cm)

Đáp số: 75 cm

Bài 7 trang 75 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ông Bảy thả đều 188 con cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể cuối cùng có bao nhiêu con cá?

Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện phép chia 188: 5 để tìm thương và số dư.

Bước 2: Tính số cá ở bể cuối cùng = Thương của phép chia + Số dư

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính: 188 : 5 = 37 (dư 3) 

Mỗi bể có 37 con cá, bể cuối cùng được ông Bảy thả thêm 3 con cá.

Số cá trong bể cuối cùng là:

37 + 3 = 40 (con cá)

Đáp số: 40 con cá.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác