Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 118, 119, 120 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 78 - Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000. Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

* LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 118 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính phép nhân và phép chia

- Đối với phép nhân: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái

- Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 118 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Phương pháp:

Thực hiện phép tính rồi kết luận những phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

6000 × 4 = 24 000

96 000 : 4 = 24 000

80 000 : 2 = 40 000 

13 000 × 2 = 26 000 

8000 × 3 = 24 000

Có 3 phép tính có kết quả bằng nhau: 

6000 x 4 = 8000 x 3 = 96 000 : 4 = 24 000 

Câu 3 trang 118 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 4 105 x 9 : 5                                          

b) 24 048 : (4 x 2)

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a)

3 054 : 6 × 7

= 509 × 7

= 3563

 

 

4105 × 9 : 5

= 36945 : 5

= 7389

b)

5106 × (27 : 3)

= 5106 × 9

= 45954

 

24 048 : (4 × 2)

= 24 048 : 8

= 3006

Câu 4 trang 118 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Giá tiền hai cái bút = Giá tiền của 1 cái bút x 2

Bước 2: Số tiền Việt phải trả người bán hàng = Giá tiền của 1 quyển truyện + giá tiền của 2 cái bút

Lời giải:

Việt mua 2 cái bút hết số tiền là:

8 500 × 2 = 17 000 (đồng)

Việt phải trả người bán hàng số tiền là:

18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng

Câu 5 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm chữ số thích hợp.

Phương pháp:

Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính để xác định chữ số thích hợp với dấu “?”

Lời giải:

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp:

a) Để tìm tích của hai số ta thực hiện phép nhân.

b) Để tìm thương của hai số ta thực hiện phép chia.

c) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) Tích của 1508 và 6 là: 

1508 × 6 = 9048

Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là: 

35 145 : 5 = 7029

Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là: 

27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530

Chọn D.

Câu 2 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 

(6 000 + 3 000) × 5

= 9 000 × 5 

= 45 000

b) 

18 000 : 6 × 3

= 3 000 × 3 

= 9 000

c) 

(40 000 – 5 000) : 7

= 35 000 : 7 

= 5 000

d) 

7 000 × (2 × 3)

= 7 000 × 6 

= 42 000

Câu 3 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 5 406 x 2 x 4                                                                

b) 370 + 9 826 + 6 530

Phương pháp:

Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 

5 406 x 2 x 4

= 10 812 x 4 

= 43 248

b) 

370 + 9 826 + 6 530

= 10 196 + 6 530

= 16 726

Câu 4 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:

a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

a) Giá tiền của mỗi kg gạo = Giá tiền của 5 kg gạo : 5

b) Giá tiền của 4 kg gạo = Giá tiền một kg gạo x 4

Lời giải:

a) Mỗi ki-lô-gram gạo hết số tiền là:

85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo cần trả số tiền là:

17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

Đáp số: a) 17 000 đồng; b)   68 000 đồng

Câu 5 trang 119 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Phương pháp:

Muốn tìm tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam ta lấy tuổi bố chia cho tuổi Nam.

Lời giải:

Năm nay, tuổi của bố là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Tuổi bố gấp tuổi Nam là:

36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 120 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải:

a) Thực hiện các phép tính:

1500 × 7 = 10 500

2109 × 5 = 10 545

1807 × 6 = 10 842

Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.

Chọn C. 

b) Thực hiện phép tính: 

18 126 : 3 = 6042

43 120 : 8 = 5390

52 200 : 9 = 5800

Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.

Chọn B. 

Câu 2 trang 120 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 

8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135 

= 36 380

b) 

24 360 : 8+ 9 600

= 3045 + 9 600

= 12 645

c) 

c) (809 + 6 215) x 4

= 7 024  x 4

= 28 096

d) 

17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 3 trang 120 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp:

Số kg gạo còn lại sau khi bán = Số kg gạo có trong cửa hàng : 3

Lời giải:

Cửa còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1350 : 3 = 450 (kg)

Đáp số: 450 kg gạo

Câu 4 trang 120 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Phương pháp:

Bước 1: Số gạch bác Hải đã mua = Số gạch mua mỗi lần x 4

Bước 2: Số gạch cần mua thêm = Số gạch dự tính - Số gạch đã mua

Lời giải:

Bác Hải đã mua số viên gạch là:

18 200 × 4 = 72 800 (viên gạch)

Bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:

87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)

Đáp số: 14 200 viên gạch

Câu 5 trang 120 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Phương pháp:

Dựa vào cách tính giá trị biểu thức để điền dấu nhân hoặc chia thích hợp với mỗi ô “?”.

Lời giải:

64 : (4 x 2) = 8

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác