Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 94 - Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

* HOẠT ĐỘNG 

Câu 1 trang 94 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 94 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 95 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Phương pháp:

Số kg thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số kg thóc chuyển được mỗi lần x 3

Lời giải:

Sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc là: 

15 250 x 3 = 45 750 (kg)

Đáp số: 45 750 kg thóc

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 95 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải:

Câu 2 trang 95 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 95 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Nhân chữ số hàng chục nghìn với thừa số thứ hai rồi viết thêm vào tận cùng kết quả ba chữ số 0.

Lời giải:

a) 11 000 x 9 

Nhẩm: 11 nghìn x 9 = 99 nghìn 

            11 000 x 9 = 99 000

b) 21 000 x 3

Nhẩm: 21 000 x 3 = 63 nghìn 

            21 000 x 3 = 63 000

c) 15 000 x 6 

Nhẩm: 15 nghìn × 6 = 90 nghìn 

            15 000 × 6 = 90 000

Câu 4 trang 95 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứ 12 000 lít dầu. Người ta đã chuyển đi 21 000 lít dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp:

Bước 1: Số lít dầu ở ba kho = Số lít dầu ở một kho x 3

Bước 2: Số lít dầu còn lại = Số lít dầu ở 3 kho – Số lít dầu chuyển đi

Lời giải:

Ba kho có số lít dầu là:

12 000 × 3 = 36 000 (lít)

Sau khi chuyển 21 000 lít dầu đi thì kho còn lại số lít dầu là:

36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)

Đáp số: 15 000 lít dầu

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 96 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải:

Câu 2 trang 96 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Đặt tính rồi tính.

b) Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

a) - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

   - Tính lần lượt từ phải sang trái.

b) Đổi với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước.

Lời giải:

a)

b) 

26 745 + 12 071 x 6 

= 26 745 + 72 426 

= 99 171

Câu 3 trang 96 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Giá tiền 6 quyển vở = Giá tiền của mỗi quyển vở x 6

Bước 2: Số tiền cô bán hàng trả cho Việt bằng 100 000 đồng trừ đi giá tiền 6 quyển vở.

Lời giải:

Việt mua hết số tiền là:

6 000 x 6 = 36 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Việt số tiền là:

100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)

Đáp số: 64 000 đồng

Câu 4 trang 96 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong một trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả hai trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm.

Bước 2: Lấy số cây giống ở trại ươm thứ nhất cộng số cây giống ở trại ươm thứ hai.

Lời giải:

Hai vườn ươm có số cây giống là:

 14 000 x 2 = 28 000 (cây)

Cả hai trại ươm có số cây giống là:

 28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)

Đáp số: 43 000 cây giống

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác