Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 46; bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 28. Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm. Bài 1 Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

Bài 1 trang 46 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

Phương pháp:

Quan sát rồi chỉ ra các hình được chia thành các phần bằng nhau.

Trả lời:

Hình B và hình D đã được chia thành các phần bằng nhau. 

Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ? (Nói theo mẫu)

Phương pháp: 

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Trả lời: 

Bài 3 trang 46 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a, Gấp một mảnh giấy hình vuông để chia mảnh giấy thành 4 phần bằng nhau.

Ví dụ:

b, Tô màu 1/4 mảnh giấy hình vuông ở câu a.

Phương pháp: 

Gấp theo đường nét đứt để được 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần.

Trả lời: 

 

Bài 1 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã tô màu \(\frac{1}{{5}}\) của những hình nào ?

Phương pháp: 

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận theo yêu cầu của đề bài.

Trả lời: 

Hình A và hình C được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{{5}}\) hình A và hình C.

Bài 2 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã tô màu \(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông của những hình nào?

Phương pháp: 

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận hình được tô \(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông.

Trả lời: 

- Hình A có 3 ô vuông, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông ở hình A.

- Hình B có 6 ô vuông.

\(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông ở hình B là 6 : 3 = 2 ô vuông

Hình C và hình D đều có 12 ô vuông.

\(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông là 12 : 3 = 4 ô vuông.

Vậy đã tô màu \(\frac{1}{{3}}\) số ô vuông của hình A, B, C.

Bài 3 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã khoanh vào \(\frac{1}{{2}}\) số cúc áo của những hình nào?

Phương pháp: 

Bước 1: Đếm số chiếc cúc áo ở mỗi hình rồi chia cho 2.

Bước 1: Chọn hình có số cúc áo được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Trả lời: 

- Hình A có 4 chiếc cúc áo.

\(\frac{1}{{2}}\) số cúc áo ở hình A là 4 : 2 = 2 (chiếc cúc)

- Hình B và C đều có 6 chiếc cúc áo.

\(\frac{1}{{2}}\) số cúc áo là 6 : 2 = 3 (chiếc cúc)

Vậy đã khoanh vào \(\frac{1}{{2}}\) số cúc áo của những A và C.

Bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã khoanh vào \(\frac{1}{{4}}\) số con vật ở hình nào?

Phương pháp: 

Bước 1: Đếm số con vật ở mỗi hình rồi chia cho 4.

Bước 1: Chọn hình có số con vật được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Trả lời: 

Ta thấy mỗi hình đều có 12 con vật.

\(\frac{1}{{4}}\) số con vật ở mỗi hình là 12 : 4 = 3 (con vật)

Vậy đã khoanh vào \(\frac{1}{{4}}\) số con vật ở hình B.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác