Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 15, bài 2, 3 trang 16 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 7. Ôn tập phép chia. Bài 2a Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày.

Bài 1 trang 15 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính.

a) 12 : 2                                 20 : 2                          

   18 : 2                                   2 : 2                           

b) 10 : 5                                 50 : 5 

   45 : 5                                  35 : 5

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 2, chia 5 đã học.

Trả lời:

a, 12 : 2 = 6                         20 : 2 = 10

    18 : 2 = 9                         2 : 2 = 1

b, 10 : 5 = 2                         50 : 5 = 10

    45 : 5 = 9                         35 : 5 = 7

Bài 2 trang 16 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày.

b, Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được ..?.. trang sách.

c, Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được ..?.. trang sách. 

Phương pháp:

a, Số ngày Vân đọc xong 20 trang sách = 20 trang sách : Số trang sách đọc mỗi ngày

b, Số trang sách Tiến đọc được mỗi ngày =  Số trang sách : Số ngày đọc sách.

c, Số trang sách Thu đọc được trong 6 ngày = Số trang sách đọc trong 1 ngày x 6

Trả lời:

a) Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong 10 ngày.

b) Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được 7 trang sách.

c) Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được 30 trang sách.

Bài 3 trang 16 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dưới đây là một số miếng dán dùng làm phần thưởng.

a) Hãy phân loại các miếng dán trên.

b) Mỗi loại có bao nhiêu miếng dán?

c) Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại?

Phương pháp:

a, Các miếng dán được chia thành hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật hoặc hình con ếch, con mèo, con voi. Do đó ta có hai cách phân loại miếng dán.

b, Sử dụng phép nhân (hoặc đếm) để tìm số miếng dán mỗi loại.

c, Để biết mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại ta lấy số miếng dán mỗi loại chia cho số bạn được nhận.

Trả lời:

a) Có 3 loại miếng dán là miếng dán hình con ếch, miếng dán hình con mèo và miếng dán hình con voi. 

b) Số miếng dán hình con ếch là: 10 miếng

Số miếng dán hình con mèo là: 5 miếng

Số miếng dán hình con voi là: 20 miếng

c) 

Tổng số miếng dán là: 

10 + 5 + 20 = 35 (miếng)

Mỗi bạn nhận được số miếng dán mỗi loại là: 

35 : 5 = 7 (miếng) 

Đáp số: 7 miếng dán

Thử thách trang 16 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số ?

Lớp 3C có 20 con thú bông để biểu diễn múa rối tay (xem hình).

a, Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần ..?.. bạn tham gia biểu diễn.

b, Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần ...?.. bạn tham gia biểu diễn.

Phương pháp:

Ta có 1 cặp thú bông là 2 con thú bông.

a) Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông) ta lấy 20 chia cho 2

b, Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông) ta lấy 20 chia cho 5

Trả lời:

a) Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần số bạn tham gia biểu diễn là: 

20 : 2 = 10 (bạn)

b) Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần số bạn tham gia biểu diễn là:

20 : 5 = 4 (bạn)

Đáp số: a) 10 bạn; b) 4 bạn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác