Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 14 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 4.1: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Câu 4.1 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Với x là số hữu tỉ:

Giải

A) - 2); B) - 5); C) - 4); D) - 3)

(Lưu ý: B có thể nối với 2) hoặc với 4).

Câu 4.2 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho A = -12,7 . 32,6 + 2,7 . 12,8 + 12,7 . 2,6 + 2,7 . 17,2. Giá trị của biểu thức A là:

(A) - 300;                                                                 (B) -200;

(C) 300;                                                                   (D) 200.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) - 300.

Câu 4.3 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho a = -6, b = 3, c = -2.

Tính: \(\left| {a + b - c} \right|;\left| {a - b + c} \right|;\left| {a - b - c} \right|\)

Giải

\(\left| {a + b - c} \right| = \left| { - 6 + 3 - ( - 2)} \right| = \left| { - 6 + 3 + 2} \right|\)

\(= \left| { - 1} \right| = 1;\)

\(\left| {a - b + c} \right| = \left| { - 6 - 3 + ( - 2)} \right| = \left| { - 6 - 3 - 2} \right| \)

\(= \left| { - 11} \right| = 11;\)

\(\left| {a - b - c} \right| = \left| { - 6 - 3 - ( - 2)} \right| = \left| { - 6 - 3 + 2} \right| \)

\(= \left| { - 7} \right| = 7.\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác