Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG IX. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT - TOÁN 7 CTST

Giải bài tập trang 96 Bài tập cuối chương 9 Một số yếu tố xác suất sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Bài 1 Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách.

Bài 1 trang 96 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

A: “An chọn được 2 quyển truyện tranh” .

B: “An chọn được ít nhất 1 quyển truyện tranh''.

C: ''An chọn được 2 quyển sách giáo khoa''.

Lời giải:

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì có thể An chọn được 2 quyển truyện tranh nhưng cũng có thể chọn được 1 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa .

Biến cố B là biến cố chắc chắn vì An lấy 2 quyển ngẫu nhiên sẽ luôn lấy được 1 quyển truyện tranh

Biến cố C là biến cố không thể vì trên giá sách chỉ có 1 quyển sách giáo khoa.

Bài 2 trang 96 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau:

A: “Tổng số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc là số chẵn”,

B: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc đều bằng 6”,

C: “Số chấm xuất hiện ở mặt trên hai con xúc xắc bằng nhau".

Lời giải:

Biến cố C : số chấm trên 2 mặt giống nhau sẽ có kết quả chẵn nhưng vì biễn cố C yêu cầu 2 xúc xắc gieo ra có số chấm như nhau nhưng biến cố A chỉ cần tổng số chấm trên 2 mặt xúc xắc là số chẵn nên nếu 1 xúc xắc ra 3, 1 xúc xắc ra 1 thì biến cố A vẫn xảy ra . Nên P(C) < P(A)

Biến cố B : số chấm trên 2 mặt đều là 6 ( tổng là 12 chấm ) có xác suất là \(\frac{1}{{11}}\)và chỉ có 1 kết quả nên P(B) sẽ có xác suất thấp nhất . 

Bài 3 trang 96 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 2, 4, 6, 8. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp . Hãy tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Lấy được thẻ ghi số nguyên tố ''

B: “Lấy được thẻ ghi số lẻ”

C: “Lấy được thẻ ghi số chẵn

Lời giải:

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì 2 là 1 số nguyên tố.

Số các kết quả có thể xảy ra là 4. Số khả năng xảy ra biến cố A là 1 (lấy được thẻ ghi số 2)

\( \Rightarrow P(A)=\dfrac{1}{4}\)

Vì trong số các thẻ không có thẻ nào đánh số lẻ nên B là biến cố không thể nên P(B) = 0

Vì tất cả các thẻ đều là số chẵn nên C là biến cố chắc chắn \( \Rightarrow P(C) = 1\)

Bài 4 trang 96 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp kín chứa 5 quả cầu có kích thước và khối lượng bằng nhau, trong đó có 1 quả màu xanh và 4 quả màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu từ hộp, tính xác suất của các biến cố sau

A: “Quả cầu lấy ra có màu vàng"

B: "Quả cầu lấy ra có màu xanh’’.

Lời giải:

Vì trong hộp không có bóng màu vàng nên P(A) = 0

Số các kết quả là 1 + 4 = 5.

Số khả năng xảy ra biến cố B là 1.

 \( \Rightarrow P(B) = \dfrac{1}{5}\)

Bài 5 trang 96 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ sở của tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.

Chọn ngẫu nhiên một năm trong giai đoạn đó. Biết khả năng chọn mỗi năm là như nhau

a) Nêu tập hợp các kết quả có thể xảy ra với năm được chọn.

b) Gọi B là biến cố: "Tỉnh Phú Thọ có trên 85000 học sinh Trung học cơ sở trong năm được chọn". Hãy tính xác suất của biến cố.

Lời giải:

a) Các kết quả có thể xảy ra là : {2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019}

b) Số các kết quả có thể xảy ra n = 10.

Số khả năng xảy ra biến cố B là: 1

\( \Rightarrow P(B) =\dfrac{1}{{10}}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác