Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 7: Television

Giải Skills 2 Unit 7 Television SGK Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success - Kết nối tri thức trang 13. 4. Write a paragraph of about 50 words about your TV –viewing habits. Use your answers in 3.

LISTENING - UNIT 7 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

1. Listen and tick () the correct channel for each programme.

(Nghe và đánh dấu kênh đúng cho mỗi chương trình.)   

PROGRAMMES

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

Green Summer

 

 

 

My Childhood

 

 

 

Harry Potter

 

 

 

English and Fun

 

 

Nội dung bài nghe:

Here are some interesting TV programmes for you. Green Summer, a music programme, is on channel 1. It starts at eight o'clock. My Childhood is on channel 2. It's the story of a country boy and his dog Billy. On channel 3, you will watch Harry Potter at 8.30. Children all over the world love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on channel 1. It's at nine o'clock. We hope you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Tạm dịch bài nghe:

Sau đây là một số chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Chương trình ca nhạc Mùa hè xanh trên kênh 1. Bắt đầu lúc 8 giờ. Tuổi Thơ Của Tôi trên kênh 2. Đó là câu chuyện về một cậu bé nhà quê và chú chó Billy của cậu ấy. Trên kênh 3, bạn sẽ xem Harry Potter lúc 8h30. Trẻ em trên toàn thế giới yêu thích bộ phim này. Các bạn thích học tiếng Anh có thể vào mục English and Fun trên kênh 1, lúc 9 giờ. Chúng tôi hy vọng bạn có thể chọn một chương trình cho riêng mình. Hãy tận hưởng và chúc các bạn xem vui nhé.

PROGRAMMES

(chương trình)

CHANNEL 1

(kênh 1)

CHANNEL 2

(kênh 2)

CHANNEL 3

(kênh 3)

Green Summer

(Mùa hè xanh)

 

 

My Childhood

(Thời thơ ấu của tôi)

 

 

Harry Potter

 

 

English and Fun

(Vui học tiếng Anh)

 

 

2. Listen again and tick () T (True) or False (F).

(Nghe lại và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai).)

 

T

F

1. Green Summer is a music programme.

 

 

2. My Childhood is the story of a girl and her dog.

 

 

3. Children love Harry Potter.

 

 

4. English and Fun is at five o’clock.

 

 

1. T

2. F

3. T

4. F

1. T

(Mùa hè xanh là một chương trình ca nhạc. => Đúng)

2. F

(Tuổi Thơ Của Tôi là câu chuyện của một cô gái và chú chó của cô ấy. => Sai)

3. T

(Trẻ em yêu thích Harry Potter. => Đúng)

4. F

(Chương trình Vui học tiếng Anh phát sóng lúc 5 giờ. => Sai)

3. Read the questions and circle the right answers for yourself.

(Đọc các câu hỏi và khoanh chọn câu trả lời đúng với bản thân em.)

1. How much do you like watching TV?

A. A lot.

B. So so.

C. Not much.

2. How many hours a day do you watch TV?

A. 1 hour.

B. 2-3 hours.

C. Less than one hour.

3. When do you watch TV the most?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

4. Do you watch TV when you are eating?

A. Always.

B. Sometimes.

C. Never.

5. What TV programme do you watch the most?

A. Cartoons.

B. Sports.

C. Science.

Trả lời:

1. C

2. C

3. C

4. B

5. A

1. How much do you like watching TV? - Not much.

(Bạn thích xem TV đến mức nào? - Không nhiều.)

2. How many hours a day do you watch TV? - Less than one hour.

(Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày? - Ít hơn một giờ.)

3. When do you watch TV the most? - In the evening.

(Bạn xem TV nhiều nhất khi nào? - Vào buổi tối.)

4. Do you watch TV when you are eating? - Never.

(Bạn có xem TV khi đang ăn không? –Thỉnh thoảng.)

5. What TV programme do you watch the most? - A. Cartoons.

(Chương trình TV nào bạn xem nhiều nhất? - A. Phim hoạt hình.)

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV –viewing habits. Use your answers in 3.

(Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về thói quen xem TV của em. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài 3.)

 

Trả lời:

Gợi ý:

I like watching TV, about one hour a day. I only watch TV in the evening. During the day, I go to school. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV when I’m eating, but I never watch TV when I’m studying. I like watching Science programme the most. It has interesting educational programmes. 

Hướng dẫn dịch:

Tôi thích xem truyền hình, khoảng một giờ mỗi ngày. Tôi chỉ xem ti vi vào buổi tối. Trong ngày thì tôi đi học. Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi xem ti vi khi tôi đang ăn nhưng tôi không bao giờ xem ti vi khi đang học. Tôi thích xem chương trình khoa học nhất. Nó có có những chương trình giáo dục thú vị.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me