Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 6 có đáp án và lời giải chi tiết.

PHONETICS

1      Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm khác ở phần được gạch chân. Đọc các từ to lên]

Đáp án:

1. C          2. D              3. B            4. A         5. D

 

2 Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words.

[ Thực hành đọc các câu sau chú ý các từ được gạch chân]

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác