Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 12. Robots - Người máy

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS

1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud.

[ Tìm từ có phần được gạch chân khác vớ các từ còn lại. Đọc chúng to lên]

Đáp án:

1. D              2. C              3. B           4. A            5. A

 

2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given)

[ Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên ( ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho)]

Đáp án:

1. couch ( ghế bành/ ghế dài)

2. toys ( đồ chơi)

3. cow ( bò cái)

4. coins ( đồng tiền xu)

5. mouse ( con chuột)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác