Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 12. Robots - Người máy

Tổng hợp bài tập Writing unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true.

[ Nhìn vào những ý tưởng này về năm 2030. Viết những câu bạn nghĩ là đúng]

Đáp án:

Vào năm 2030,

Robot sẽ có thể làm tất cả việc nhà thay cho chúng ta.

2. We will/won't be able to do all of our shopping online.

Chúng ta sẽ có thể/ không thể mua sắm trực tuyến hoàn toàn.

3. Robots will/won't be able to teach children instead of human teachers.

Robot sẽ có thể/ không thể dạy trẻ con học thay cho giáo viên con người.

4.Cars will/won't be able to run without human drivers.

Ô tô sẽ không/ có thể chạy mà không có người lái.

5.Planes will/won't be able to fly without human pilots.

Máy sẽ không/ có thể bay mà không có phi công con người.

6. Robots will/won't be able to talk with other machines in our house.

Robot sẽ không/ có thể nói chuyện với các máy móc khác trong nhà.


2 Tick (✓) what you predict robots will be able to do by 2030.

[ Đánh dấu cái mà bạn dự đoán robot sẽ có khả năng làm đến năm 2030.]

Dịch:

- chơi tennis
- chăm sóc trẻ em và người già
- cho em bé hoặc thú cưng ăn
- trò chuyện với các máy móc khác trong nhà
- bảo vệ nhà bạn
- phát hiện và chữa lành những vấn đề trên cơ thể
- hiểu điều chúng ta suy nghĩ

 

3 Write a paragraph about things you prdict robots will or won't be able to do by 2030.

[ Viết một đoạn văn về những dự đoán công việc robot sẽ có thể làm đến năm 2030]

By 2030, robots will become more intelligent and can do a variety of things. The will be able to do all the housework instead of human beings. They will also be able to play simple sports and games, protect our belongings and people from being hurt, treat deseases and take care of people. However, they are just robots they won't be able to think and understand what people think.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác